Toplana ostvarila suficit u 2020-Gradsko veće odobrilo i kredit

JKP Toplana 2020. godinu je završilo sa ostvarenim dobitkom od blizu milion dinara. Gradsko veće dalo je sagalsnost na kreditno zaduženje ovog javnog preduzeća u iznosu od 60 miliona dinara kako bi se izvršila avansna kupovina mazuta po jeftinijoj ceni.

Ukupan poslovni prihod u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 450.904.006 i manji je za 10,21% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2019. godini koji su iznosili 502.170.919 dinara

Ukupni poslovni rashodi u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 443.458.661 i manji su za 10,68% u odnosu na poslovne rashode u 2019. godini koji su iznosili 496.497.246 dinara.

Preduzeće je poslovnu 2020. godinu završilo sa dobiti od 934.912 dinara

Na dan 31.12.2020. godine preduzeće je imalo ukupno 55 zaposlenih, od toga 42 SSS (treći stepen SSS i četvrti stepen SSS), pa se može zaključiti da kvalifikaciona struktura radnika nije zadovoljavajuća i da ne prati tehnička unapređenja Toplane, moglo se čuti na sednici Gradskog veća.

Prosečna starost kolektiva je 48 godina  da 17 zaposlenih imaju preko 30 godina radnog staža. U narednom periodu neophodno zapošljavanje visokostručnog kadra kojim bi se omogućilo popunjavanje nedostajećeg kadra. Prosečna neto zarada zaposlenih u 2020. godini iznosila je 54.308 dinara.

U toku 2020 godine od petnaest planiranih investicija realizovane su svega dve investicije. Od planiranih 71.175.000 dinara realizovano je 9.373.829,89 dinara odnosno 13.17%

Realizovano je:

    – Priključni vrelovod (red. Broj 3) za: Naselje Oslobodioci Valjeva;Čika Ljubina 39,   Pop Lukina 19 i priključni toplovod Koste Abraševića (40m) ukupne dužine 171        metar.ukupne vrednosti 3.730.128,90 dinara

    – Nabavljeno šest toplotnih podstanica(red.broj 4) ukupne vrednosti 5.643.700,99 dinara

Kako se moglo čuti na sednici, nizak nivo investicionih aktivnosti u 2020 godini je u najvećem delu posledica nerealnog planiranja.Prema planu i programu za 2020 godinu planirana dobit je iznosila 10.466.000 dinara a planirane subvencije iz budžeta grada Valjeva za kapitalna ulaganja iznosile su 5.000.000,00dinara što ukupno iznosi 15.466.000,00 dinara.Navedeni iznos od  15.466.000,00 dinara pokriva oko 22% planiranih sredstava za investicije(70.875.000,00 dinara).

Planirana pozicija (oprema za prelazak na pelet u kotlarnici na ugalj) je očigledan primer nerealnog planiranja zbog nepostojanja pravne regulative za realizaciju ovog projekta.Ne postoji pravni osnov za ulaganje javnih sredstava u privatno vlasništvo jer takva situacija nije pravno definisana u normativnim aktima niti  u odlukama nadležnih organa grada Valjeva. Pored takve situacije pre dve godine uložena su sredstva u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlarnice u Suvoborskoj 46 i izvršena je rekonstrukcija kotlarnice u Birčaninovoj 120.

Novopriključena grejna površine u 2020. godini iznosi 3.390,20 m2.

Ukupan broj korisnika kojima je vršena isporuka toplotne energije je 5.181, od kojih je 4.730 korisnika u prvoj  tarifnoj grupi – stambeni prostor, 418 korisnika u drugoj tarifnoj grupi – poslovni prostor, 30 korisnika u trećoj tarifnoj grupi – gradski budžetski korisnici,   jedan korisnik u četvrtoj tarifnoj grupi – republički budžetski korisnici i u petoj tarifnoj grupi dva korisnika – Opšta Bolnica Valjevo i Radna zajednica – Bolnice.

Ukupno potraživanje korisnika grejanja za izvršene usluge na dan 31.12.2020. godine iznosi 210.744 hiljade dinara. Od navedenog iznosa 118.139 hiljade dinara predstavlja ispravku vrednosti potraživanja koja je postepeno uključivana u rezultat u periodima kada je vršeno utuživanje korisnika, a 51.759 hiljada dinara predstavlja decembarsku fakturu koja dospeva na naplatu 26.01.2021. godine. Imajući u vidu izneto, 40.846 hiljada dinara potraživanja predstavlja naplativ neutužen dug korisnika za komunalne usluge.

Ako  se kao kriterijum stepena naplate posmatra naplaćen iznos potraživanja u 2020. godini od 461.978 hiljada dinara u odnosu na fakturisan iznos u 2020. godini 457.944 hiljada  dinara, stepen naplate iznosi 100,88 što znači da Preduzeće naplaćuje godišnje fakturisani iznos.

Ukupan iznos duga JKP „Toplana-Valjevo“ prema Republičkoj direkciji za robne rezerve je  3.268.686 kg mazuta, što finansijski po cenama iz važećih Ugovora iznosi 174.765.549,91 dinara.

U izveštaju JKP toplana koi je usvojilo Gradsko veće posebno se napominje  da JKP „Toplana-Valjevo“ nije u mogućnosti da vraća ove obaveze iz redovnog novčanog toka u uslovima rasta cene energenta bez ugrožavanja obavljanja delatnosti i funkcionisanja Preduzeća. Neophodna je saradnja i sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, kao i sa Osnivačem, u cilju iznalaženja mogućnosti da se ovaj trenutno najveći problem u poslovanju Preduzeća reši bez ugrožavanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

Kako se može videti u izveštaju za 2020. godinu po završetku grejne sezone 2020/2021 JKP Toplana pkrenulo je  anonimnu anketu radi provere kvaliteta izvršene usluge dostupnu svim korisnicima koja traje do 30. juna 2021. godine. Anketa predstavlja obavezu predviđenu Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom. Iz dosada pristiglih 257 popunjenih anketnih lista dobijena je prosečna ocena 8,89. Ova ocena je nešto viša od prethodne ankete i daje za pravo da se stalni napori na povećanje kvalitetnog i pouzdanog snabdevanja korisnika  toplotnom energijom vrednuju i daju nam dodatnu motivaciju da se  takvim radom nastaviti.

Gradsko veće istovremeno je dalo i saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana-Valjevo“  Valjevo broj: 3570 od 10.08.2021.godine o kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća „Toplana – Valjevo“ za kratkoročni kredit u iznosu do 60.000.000,00 dinara sa rokom dospeća do 12 meseci, koji će se upotrebiti za nabavku energenata.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.