Obaveštenje za uzgajivače tovnih svinja

imageS ciljem efikasne realizacije Zaključka Vlade 05, Broj: 339-3091/2015-1 od 19.03.2015.godine, o kupovini do 10.000 kg tovnih svinja, kao i Zaključka Vlade 05 Broj:339-3090/2015-1 od 19.03.2015.godine, o naturalnoj razmeni do 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, obaveštavaju se uzgajivači tovnih svinja o sledećem:

1. Kupovina će se vršiti od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).
2. Klanice koje će vršiti kupovinu tovnih svinja su sledeće:
1. – IM“Matić“, doo, Novi Sad
2. – PKB IMES doo, IM, Padinska Skela
3. – Alf Promet doo, Kać
4. – „PRO-MES“ doo, Novi Bečej
5. – IM“Matijević“, doo, Novi Sad
6. – IM „Topola“, Bačka Topola
7. – AD „JUHOR“, Jagodina
8. – Big Bull Foods, Bačinci
Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da navedenim klanicama dogovore dinamiku kupovine.
3. Kupovina će se vršiti najkasnije do 30.04.2015. godine
4. Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:
– prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;
– druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i
– treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.

5. Rok plaćanja je 15 od dana kada Direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.
6. Kupovina tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, u vreme kada nisu pijačni dani, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.
7. Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Direkcije obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sasatavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.
8. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Direkciji isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.
Za sve svinje koje su predmet otkupa, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.
9. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.
10. Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.
11. U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke.
12. U slučaju da se prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda na liniji klanja meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi uslovno upotrebljivim za ljudsku ishranu, cena koštanja svinja se umanjuje za 30%.
13. Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac poljoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Republičku direkciju za robne rezerve, Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 ili 021/526-890, 021/526-522), i Centar Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 11 radi potpisivanja ugovora. Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:
• overena fotokopija lične karte;
• overena fotokopija Izvoda iz Registara poljoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu.

Odsek za informisanje i protokol
Grad Valjevo

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.