COR:Da li je neko u GU snosio odgovornost?

„Sudeći po Završnom računu budžeta za 2021. godinu, gradsko rukovodstvo nije istinito informisalo građanke i građane Valjeva o ostvarenim rezultatima i trošenju budžetskog novca“, zaključak je iznet na konferenciji za novinare Centra za održivi regionalni razvoj Šušeoka(COR).

Kako se moglo čuti na koferenciji za novinare, ovakav zaključak proizlazi iz činjenice da su članovi Gradskog veća  i odbornici SG usvojili ZRB za prethodnu godinu, prema njihovom priznanju, bez adekvatnog izveštaja o ostvarenim rezultatima.

O iskazanoj tvrdnji svedoči nekoliko analitičkih podataka koje je izneo COR:

-Izveštaj o učinku programa za 2021. godinu, prikazanom u posebnom delu OoZRB grada Valjeva (član 12) – kolona ostvarena vrednost indikatora za 2021. godinu – za 8 BP (uključujući njihove sve ili pojedine PA i projekte) ili za oko 694 miliona dinara ili za 20% utrošenih sredstava u 2021. godine “NADLEŽNO ODELJENJE NIJE DOSTAVILO PODATKE” ili je kolona ostala PRAZNA – BEZ IKAKVE UPISANE VREDNOSTI.

„Šta to znači za građane? Izostalo vrednovanje uspešnosti BP/PA/P!!! Šta se postiglo trošenjem novca poreskih obveznika – Koji su ciljeva ostvareni? Da li je trošenje novca građana za ove BP/PA/P svrsishodno? Kako se merila efikasnost rada? Kako ubuduće vršiti prioritizaciju rashoda ako se ne prati učinak (uspešnost) utrošenih budžetskih sredstava? Ko je snosio odgovornost za ovakvo stanje?“, pitanja su koja su se čula na pomenutoj konferenciji.

Kod prvih 5 BP (uključujući i sve njihove PA i projekte) upisano je “NADLEŽNO ODELJENJE NIJE DOSTAVILO PODATKE” ili je kolona ostala PRAZNA – BEZ IKAKVE UPISANE VREDNOSTI. Ukupna sredstva utrošena na ovih 5 BP je oko 602 miliona dinara.“NADLEŽNO ODELJENJE NIJE DOSTAVILO PODATKE” ili prazna kolona ni u BP 6 – Zaštita životne sredine: Projekat Smanjenje zagađenja zemljišta nastalog usled emisije od divljih deponija izgradnjom Eko-parkića, za koji je utrošeno oko 15 miliona dinara; ni u BP 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura za PA Javni gradski i prigradski prevoz putnika, za koju je utrošeno oko 47 miliona dinara; kao ni u BP 14 – Razvoj sporta i omladine za PA Sprovođenje omladinske politike, za koju je utrošeno oko 30 miliona dinara.

Javnost i građani su u potpunom mraku kada je u pitanju planiranje i izvršenje Plana kapitalne izgradnje (PKI). Građani ne znaju šta je planirano, kako po kojim kriterijumima i prioritetima…, a još manje znaju šta je i koliko izvršeno od planiranog. Ne zna se, na osnovu javno raspoloživih podataka, ni kako i ni ko meri izvršenje PKI. Dok se Zaključci o usvojenim PKI objavljuju u SG Valjeva, dotle se PKI i njegovo izvršenje nigde ne objavljuju (niti u SG, niti na zvaničnoj internet stranici Grada, nagalašava COR.

Iako je ZBS ostavljena mogućnost da se tokom izvršenja budžeta donose odluke o promeni iznosa na budžetskim pozicijama (Odluka o promeni aproprijacije) kao jedno vandredno, interventno, sredstvo (alat), Gradonačelnik mu je dao status redovne upotrebe, pa ga je koristio, 117 puta, (bez datih obrazloženja i navedenih razloga za izmene) i bez SG. Ako Gradonačelnik toliko puta donosi sam navedene odluke postavlja se, s pravom, pitanje – čemu služi SG i kakva je njena uloga??? Kakvo je planiranje – Ko je odgovoran za tako loše planiranje???Na osnovu OoZRB nemoguće je utvrditi da li su i u kojoj meri planirani KP realizovani u 2021. godini. Ne postoji Pregled plan – izvršenje KP.

U Tabeli KP (OoB), koja sadrži 15 KP, prikazani su KP koji ne bi trebalo (7 završenih KP u 2019/20. godini), a NISU prikazani oni koji bi trebali (KP koji se planiraju da budu realizovani 2022 i 23.godine). Takav prikaz izaziva konfuziju u javnosti, kod građana oko stvarno realizovanih (završenih) KP. Činjenica da nisu navedeni izvori iz kojih će se finansirati KP samo povećava zebnju građana u uspešnu realizaciju navedenih KP, a nejasan je i postupak njihove prioritizacije.

Međunarodni standard PEFA – Program za javne rashode i finansijsku odgovornost (Public expenditure and Financial Accountability), Prvi stub – Pouzdanost budžeta: Ukupno izvršeni rashodi – pokazuju, suprotno javno izrečenim pohvalama lokalne administracije, da se lose planira lokalni budžet.

„Od 17 BP čak 8BP bi bilo klasifikovano u ocenu “D” – izuzetno lose planiranje. Zabrinjava što to predstavlja skoro polovinu od ukupnih PR (47,45%); Nizak nivo kvaliteta planiranja (ocena “C”) potvrđuje još 5 BP (4, 9, 11, 14, 16), pa tako imamo da je od 17 BP čak njih 13 loše ili izuzetno lose planirano; Samo dva BP (8 i 13) mogu dobitii ocenu “A” – dobro planiranje i za još dva (3 i 10) ocenu “B” – prelazno (ni dobro, ni loše). Ako je planiranje loše – ne može ni izvršenje da bude bez problema! A sve to plaćaju građani Valjeva.Nestručnost, neznanje ili nezainteresovanost kod izrade pojedinih akata takodje je vidljiva! Primer za to je Odlukama o promeni aproprijacija I to prolazi kroz stručne službe, pa kroz GV, pa kroz odbornike.Krše se odredbe ZBS jer se tabela KP ne prikazuje tamo gde kaže zakon u Opštem delu već se prikazuje u Posebnom delu OoB – što upućuje na nedovoljnu stručnost i poznavanje zakona od nadležnih lica.Višegodišnje (hronično) kršenje zakonskih odredbi koje se odnose na poštovanje zakonskog budžetskog kalendara na lokalnom nivou“, tvrdi COR nakon izvršene analize budžeta.

Šta je posledica za građane? Javna rasprava (JR) se obavlja u vremenskom cajtnotu i o dokumentu (Predlog OoB) na čiji sadržaj se ne može uopšte uticati (izmene i dopune) ili se može zanemarljivo uticati, umesto o Nacrtu OoB u periodu kada građani mogu značajnije da se uključe i utiču na sadržaj budžeta, koji će se naći pred gradskim odbornicima.COR tvrdi da je  to praksa dosadašnjih rasprava  potvrdila.

„Ističe druga godina, a Valjevo i dalje nema Plan razvoja grada (PRG), iako je to zakonska obaveza koja je morala biti ispunjena od 01/01/21. godine. Ako  nema PRG, onda se ne zna kuda Valjevo ide, šta su mu prioritetni razvojni ciljevi, i da li su planirani i izvršeni budžeti u funkciji ostvarenja tih ciljeva“, zaključak je COR-a koji svoje aktivnosti vezae za analizu budžeta realizuje u okviru projekta COR GROMOBRAN podržanog sredstvima Olof Palme Centra o Vlade Švedske.

 

1 comment on “COR:Da li je neko u GU snosio odgovornost?

  1. Pričam ti priču

    Kada pričaš o moralu – da li je moralno da tvoje Udruženje građana iz Suseoke цензурисно budžet PU Milica Nožica? Eto, nisam živ da objasniš, kako si za četiri meseca naplatio od istih 480.000,00 din ili skoro pola miliona za nepostojece nabavke. Bolje ćuti.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.