Budžet u brojkama i slovima

imageBudžet za 2018. god po predstavljenom nacrtu predvidjen je u iznosu od 3,5 milijardi dinara. Neutrošena sredstva iz 2017. godine koja se prenose u visini su od 306,7 miliona dinara.

Grad Valjevo trebalo bi da u 2018. Godini raspolaže sa 3 588 828,200 dinara. Na prihodovnoj strani najveći udeo od 57,55% imaju poreski prihodi nešto iznad 2 milijarde pri čemu u njihovoj strukturi najveći priliv se očekuje po osnovu poreza na zarade. Na strani prihoda donacije i transferi predvidjeni su u iznosu od 421,4 miliona, drugi prihodi 278,4 miliona, primanja od prodaje nefinansijske imovine 511,5 miliona dinara , memorandumske stavke za refundaciju rashoda 5,4 miliona i preneta neutrošena sredstav u iznosu od 306,7 miliona dinara.
U strukturi rashoda najviše novca biće potrošeno na korišćenje roba i usluga 999,2 miliona, a načelnik budžeta Željko Tabašević navodi da se u ovoj stavci nalaze svi rashodi vezani za nabavku materijala, putovanja i drugih elemenata neophodnih za funkcionisanje lokalne samouprave. Rashodi za zaposlene predvidjeni su u iznosu od 763,4 miliona dinara , otplata kamata 4,1 milion , subvencije 113,3 miliona dinara, dotacije i transferi 450,7 miliona dinara, socijalna pomoć 93,9 miliona , ostali rashodi 121,2 miliona, administrativni transferi 13 miliona, kapitalni izdaci 965,2 miliona otplata glavnice 64,5 miliona. Najviše sredstava biće dakle utrošeno na zarade i robe i usluge što je zapravo polovina budžeta 1,7 milijardi.
Kako se radi o programskom budžetu , struktura rashoda po programskim klasifikacijama je sledeća:
-program 1: Urbanizam i prostorno planiranje 4 miliona dinara
-program 2:Komunalna delatnost 487,2 miliona dinara
-program 3:Lokalni ekonomski razvoj 121,5 miliona dinara
-program 4: Razvoj turizma 35,3 miliona dinara
-program 5: Razvoj poljoprivrede 66,2 miliona dinara
-program 6: Zaštita životne sredine 48,6 miliona dinara
-program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 537,5 miliona dinara
-program 8: Predškolsko vaspitanje 497,3 miliona dinara
-program 9: Osnovno obrazovanje 190 miliona dinara
-program 10: Srednje obrazovanje 174 miliona dinara
-program 11: Socijalna i dečija zaštita 169,2 miliona dinara
-program 12: Zdravstvena zaštita 71,2 miliona
-program 13: Razvoj kulture 233 miliona dinara
-program 14: Razvoj sporta i omladine 140 miliona dinara
-program 15: Lokalna samouprava 730 miliona dinara
-program 16: Politički sistem lokalne samouprave 60,3 miliona dinara
-program 17: Energetdska efikasnost i obnovljivi izvori energije 3 miliona dinara

*u tekstu su iznosi u milionima precizirani dok su iznosi u hiljadama zaokruživani
S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.