Veće usvojilo prvi rebalans budžeta za 2024. godinu

Gradsko veće donelo je odluku o prvom rebalansu budžeta kojim su sredstva koja su preneta iz prošle godine usaglašena sa planiranim sredstvima u budžetu. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 114.423.483,31 dinara, odnosno za 2,18%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 19.340.696,12 dinara, odnosno za 13,94%, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.474.896.921,50 dinara.

„Rebalansom smo uvećali pozicije koje su od posebnog interesa pre svega zaštita životne sredine gde imamo povećana ulaganja u iznosu od  blizu 35 miliona dinara gde smo ubuhvatili i kotlove i merno regulacionu stanicu za Toplanu, ali smo smanjili iznos subvencije Toplani ,  tu je i deo za kanalizaciju itd. Izdvojio bih takodje nastavak ulaganja u industrijsku zonu i izgradnju nedostajućih objekata čime doprinosimo podizanju standarda same zone , tu su i povećanja za Divčibare sredstva za tehničke prijeme i radove na dodatnom proširenju vodovodne mreže. Projekat bolnice koji nam je od ključnog značaja i koji je preduslov za bilo kakav dalji rad i tu smo izdvojili dodatna sredstva. Ovo je prvi rebalans kojim smo praktično usaglasili projektovana sredstva i već jednu realniju sliku sredstava kojima ćemo raspolagati“, rekao je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković dodajući da će u zavisnosti od ishoda pregovora sa ministarstvima ukoliko zahtevi grada budu pozitivno rešeni izvesno doći potom i do novih izmena u budžetu. „Ne odustajemo ni od jednog projekta to je ono što je ključno“, naglasio je Gojković.

Program 1: Sredstva ostaju nepromenjena

Program 2: Komunalne delatnosti sredstva su uvećana za 5,2 miliona dinara. Održavanje javnim osvetljenjem uvećana su za 15.743.028,00 dinara. Ovim rebalansom planirana su sredstva za primene mera uštede električne energije po ugovoru o javno – privatnom partnerstvu. Pored toga, uvećani su rashodi za održavanje javnog osvetljenja. U okviru programske aktivnosti Zoohigijena, izvršeno je preusmeravanje sredstava za rekonstrukciju i izgradnju azila za pse u iznosu od 6.500.000,00 dinara

Za programsku aktivnost Proizvodnja i distribucija toplotne energije sredstva su umanjena za 15.000.000,00 dinara. Ova programska aktivnost odnosi se na subvencije za nabavku energenta za JKP “Toplana“. Iznos sredstava za realizaciju projekta “Rekonstrukcija i proširenje primarne distributivne mreže vodovoda u okviru lokalnog vodosistema Divčibare“ uvećan je za 4.500.000,00 dinara. Dodata su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara za tehnički pregled objekata i sačinjavanje izveštaja o tehničkom pregledu rekonstruisane primarne distributivne mreže vodovoda u okviru navedenog vodosistema i 3.500.000,00 dinara za radove na rekonstrukciji i proširenju te mreže, tako da je po ovom rebalansu za realizaciju ovog projekta planirano ukupno 9.057.853,44 dinara.

Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika – planirani rashodi i izdaci su uvećani za 29.680.021,68 dinara i iznose 74.612.821,68 dinara iz sredstava budžeta i 11.656.646,87 dinara iz ostalih izvora. Uvećanje ranije planiranog iznosa je izvršeno za potrebe finansiranja izgradnje objekata u Privrednoj zoni – ulica Nova 1, Nova 2 i Nova 3, bus stajališta i parkinga. Iznos od 11.656.646,87 dinara se odnosi na donaciju Kancelarije ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za realizaciju projekta “Unapređenje poslovne infrastrukture u Privrednoj zoni“.

Program 4 – Razvoj turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika – za ovaj program rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 61.649.360,00 dinara, odnosno u odnosu na ranije planirane rashode za ovu namenu uvećani su za 3.788.360,00 dinara.

Program 6 – Zaštita životne sredine – sektor Zaštita životne sredine – rashodi planirani za ovu namenu su u ukupnom iznosu uvećani za 34.433.393,23 dinara. U okviru navedenog iznosa, subvencije JKP “Toplana“ za izgradnju kontejnerske kotlarnice i merno-regulacione stanice u Novom naselju uvećane su za 14.832.200,00 dinara. Sredstva za izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže umanjena su za 8.167.900,00 dinara. Ovim rebalansom planirana su sredstva u iznosu od 12.775.093,23 dinara za realizaciju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora zamenom kotlova u domaćinstvima na ekološki prihvatljiv energent na teritoriji grada Valjeva“, od čega se iznos od 2.192.093,23 dinara odnosi na sredstva Republike po konkursima iz ranijih godina, a 10.583.000,00 dinara je učešće grada u realizaciji ovog projekta. U okviru projekta “Unapređenje kvaliteta vazduha nabavkom, zamenom i rekonstrukcijom kotlarnice u kasarni “Živojin Mišić““, čija je realizacija završena u prehodnoj godini, planiran je iznos od 4.000,00 dinara za plaćanje neizmirene obaveze iz prethodne godine (lice za bezbednost). Pored navedenih projekata, ovim rebalansom planirana su i sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara za realizaciju projekta “Kontejnerska gasna kotlarnica u MZ Brđani“ (izgradnja kotlarnice).

Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura – sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura – sredstva za realizaciju ovog programa rebalansom su u ukupnom iznosu umanjena za 40.799.000,00 dinara.

Program 8 – Predškolsko vaspitanje – sektor Obrazovanje – U okviru rashoda PU “Milica Nožica“ sredstva budžeta grada su u ukupnom iznosu ostala na prvobitno planiranom nivou, ali je izvršena korekcija u okviru finansijskog plana te ustanove. Preneta neutrošena sredstva transfera iz ranijih godina usklađena su sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i iznose 1.919.346,25 dinara. Sredstva za realizaciju projekta “Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta OŠ “Milovan Glišić“ u kombinovanu dečiju ustanovu“ umanjena su za 15.800.000,00 dinara

Program 9 – Osnovno obrazovanje – sektor Obrazovanje – Programska aktivnost 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja – planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 15 osnovnih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima uvećana su u ukupnom iznosu za 17.208.994,00 dinara u odnosu na ranije planirani iznos, odnosno za 7,03%, tako da iznose ukupno 262.016.413,00 dinara.

Program 10 – Srednje obrazovanje – sektor Obrazovanje – Programska aktivnost 2004-0001 – Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja – planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 6 srednjih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima uvećana su u ukupnom iznosu za 10.389.640,00 dinara

Program 11 – Socijalna i dečija zaštita – sektor Socijalne zaštite – planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada su umanjeni su za 560.000,00 dinara i iznose 364.244.000,00 dinara, dok rashodi i izdaci iz ostalih izvora iznose 27.643.129,99 dinara

Program 12 – Zdravstvena zaštita – sektor Zdravstvena zaštita – Sredstva planirana za realizaciju navedenog programa iznose 84.551.200,00 dinara, odnosno rebalansom su uvećana za iznos od 15.000.000,00 dinara. Navedena dodatna sredstva namenjena su za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Opšte bolnice Valjevo.

Program 13 – Razvoj kulture i informisanja – sektor Kultura, komunikacije i mediji – sredstva budžeta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su uvećana u ukupnom iznosu za 8.661.242,22 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za 1.198.708,28 dinara.

Pored navedenih izmena, Centru za kulturu rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva za plate, za reparaciju, hoblovanje i farbanje drvenog poda na bini, za ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA VALjEVA ZA 2024. GODINU Strana 149 nabavku protivpožarne i scenske zavese za Veliku salu, kao i za usluge nadzora nad izvedenim građevinskim radovima na rekonstrukciji Velike sale. Dodatna sredstva su obezbeđena i za isplatu jubilarnih nagrada u Istorijskom arhivu Valjevo i Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Program 14 – Razvoj sporta i omladine – sektor Sport i omladina – sredstva budžeta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su uvećana u ukupnom iznosu za 15.878.000,00 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora ostala nepromenjena.

Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave – sektor Opšte usluge javne uprave – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 13.052.505,10 dinara.

Program 16 – Politički sistem lokalne samouprave – sektor Politički sistem – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 2.533.000,00 dinara.

Program 17 – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – sektor Energetika – u okviru ovog programa, sredstva su uvećana za 17.141.099,08 dinara. Planirana su sredstva prenetog neutrošenog namenskog transfera za realizaciju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova usklađena su sa iznosom ovog transfera koji nije utrošen u prethodnoj godini u iznosu od 19.658.982,29 dinara. Planirano učešće budžeta grada u realizaciji ovog projekta prema rebalansu iznosi 16.550.000,00 dinara. Za nastavak realizacije projekta “Sunčane škole – RP“ preneta neutrošena sredstva donacije iz prethodne godine usklađena su sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i iznose 9.145.116,79 dinara. Sredstva za učešće grada u realizaciji ovog projekta uvećana su za 300.000,00 dinara. Ukupna sredstva za realizaciju projekta po rebalansu iznose 9.745.116,79 dinara. Sredstava za realizaciju projekta “Izgradnja solarne elektrane i ugradnja toplotnih pumpi za dogrevanje termalne vode u Sportsko – rekreativnom centru Petnica Valjevo“ ostala su nepromenjena i iznose 52.528.571,37 dinara, od čega sredstva neutrošenog transfera iz prethodne godine iznose 28.000.000,00 dinara, a iznos od 24.528.571,37 dinara je učešće grada.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.