Zbog ubistva Stojanoviću 15 godina zatvora

Kri­vič­no ve­će Vi­šeg su­da u Va­lje­vu, ko­jem je pred­se­da­vao su­di­ja dr Dra­gan Ob­ra­do­vić, osu­di­lo je Ra­do­va­na Sto­ja­no­vi­ća (59), di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra in­for­ma­ti­ke iz No­vog Sa­da, na je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od 15 go­di­na zbog ubi­stva Mi­lo­va­na Ma­rin­ko­vi­ća (51) iz se­la Gu­nja­ci, op­šti­na Ose­či­na, kra­jem sep­tem­bra 2020. go­di­ne.

Ka­ko je usme­no obra­zla­žu­ći pre­su­du na­veo su­di­ja Ob­ra­do­vić, ubi­stvo se do­go­di­lo 27. sep­tem­bra 2020, iz­me­đu 10.30 i 11.15 sa­ti, ka­da se op­tu­že­ni Sto­ja­no­vić do­ve­zao svo­jim vo­zi­lom iz No­vog Sa­da u Gu­nja­ke do ku­će Ma­rin­ko­vi­ća i sreo se sa Mi­lo­va­nom. Po­sle žuč­ne ver­bal­ne pre­pir­ke zbog emo­tiv­ne ve­ze Mi­lo­va­na Ma­rin­ko­vi­ća i Ra­do­va­no­ve su­pru­ge Ve­sne Sto­ja­no­vić, op­tu­že­ni je u su­te­re­nu ku­će, ka­ko je na­ve­de­no, usled lju­bo­mo­re i ose­ća­ja po­vre­de lič­no­sti i sop­stve­ne po­ro­di­ce, iz pi­što­lja is­pa­lio tri hi­ca u Ma­rin­ko­vi­ća, a za­tim mu ru­ko­hva­tom istog oruž­ja za­dao još ne­ko­li­ko uda­ra­ca po gla­vi. Od za­do­bi­je­nih po­vre­da Mi­lo­van Ma­rin­ko­vić je pre­mi­nuo na li­cu me­sta, Sto­ja­no­vić je uhap­šen ne­po­sred­no po­sle ubi­stva, dok se iz Gu­nja­ka vra­ćao pre­ma Ose­či­ni.

Na pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du Vi­šeg su­da u Va­lje­vu do­zvo­lje­na je žal­ba Ape­la­ci­o­nom su­du u Be­o­gra­du.

S.Ć. /Politika

2 comments on “Zbog ubistva Stojanoviću 15 godina zatvora

  1. Bravo !!!

    Ubiješ čoveka ! petnest godina robije lepo vladanje, jedna trećina .Nije ubistvo iz nehata,došao sa namerom da ubije !!

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.