Veće usvojilo odluku o drugom rebalansu budžeta

Gradsko veće usvojilo je odluku o drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković kaže da je razlog drugog rebalansa učešće grada u realizaciji projekata koje finansira i Republika.

Na osnovu analize ostvarenja prihoda i primanja u prvih pet meseci 2023. godine, drugim rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 275 miliona dinara, odnosno za 5,7% i iznose ukupno 5.048.804.000 dinara.

Tekući prihodi budžeta grada (porezi, takse i naknade) za 2023. godinu uvećani su, u odnosu na važeću Odluku o budžetu, za 71 milion dinara, odnosno za 1,65%.Primanja od prodaje nefinansijske imovine uvećana su za 204 miliona.

„Razlog za donošenje drugog rebalansa budžeta grada za 2023. godinu je obezbeđivanje sredstava za finansiranje radova na infrastrukturnom opremanju privredne zone, projekta dogradnje i rekonstrukcije starog objekta VI škole u kombinovanu dečiju ustanovu, nekoliko projekata za koje je grad dobio sredstva od Republike: izgradnja dečijih igrališta u okviru Predškolske ustanove “Milica Nožica“, zamena i rekonstrukcija kotlarnice u kasarni “Vojvoda Živojin Mišić“ i rekonstrukcija Centra za kulturu, kao i druge projekte za čiju realizaciju je bilo neophodno obezbediti i deo sredstava iz budžeta grada“, rekao je gradonačelnik Gojković na sednici Veća.

Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje sektor Urbanizam i prostorno planiranje planirani rashodi i izdaci umanjeni su u ukupnom iznosu za 2.100.000,00 dinara. Dodata su sredstva za izmene i dopune Plana generalne regulacije Novo Naselje i Urbanistički projekat za Gradski trg, a umanjena sredstva za Plan generalne regulacije Centar i Plan generalne regulacije za sela Bujačić, Petnica, Klinci i deo Beloševca.

Program 2 – Komunalne delatnosti – sektor Urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 482.004.674,80 dinara, što je više u odnosu na prethodno planirani iznos za 12.700.000,00 dinara. Sredstva za programsku aktivnost Upravljanje/Održavanje javnim osvete uvećana su za 4.000.000,00 dinara u cilju nabavke dekorativne novogodišnje rasvete i dekorativnog osvetljenja mostova. Sredstva za zoohigijenu su uvećana za 2.500.000,00 dinara. U okviru programske infrastrukture i snabdevanje vodom za piće dodata su sredstva u ukupnom iznosu aktivnosti Upravljanje i Upravljanje i održavanje vodovodne od 9.100.000,00 dinara za izradu elaborata sanitarne zaštite ezera na Divčibarama, izgradnju vodovodne mreže „Beomužević – Pričević“ 2 faza izgradnju vodovodne mreže „Zabrdica Babina luka“. od 2.500.000,00 dinara za upravljanje sistemom osmatranja i obaveštavanja koordinaciju sa MUP – Sektor za vanredne situacije i kontrolu zona sanitarne zaštite akumulacije i kontrolu kvaliteta vode.

– Program 3 – lokalni ekonomski razvoj sektor Ekonomska i razvojna politika – sredstva budžeta grada za realizaciju aktivnosti u okviru ovog programa uvećana su za 11.000.000,00 dinara I TO za potrebe izgradnje nedostajuće elektroenergetskog objekta trafo stanice u Privrednoj zoni.

Program 4 – Razvoj turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika – rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 65.886.009,00 dinara. Obezbeđena su dodatna sredstva za izradu turističkih infotabli i smerokaza na lokalitetima Divčibarske legende, izradu kablovskog voda „Divčibare 6 – skijalište“ i izradu projekta preparcelacije sa projektom, geodetskog obeležavanja za potrebe eksproprijacije na Divčibarama. U okviru sredstava za funkcionisanje Turističke organizacije Valjevo obezbeđena su dodatna sredstva za izradu glavnog projekta vidikovca Mali Golubac na Divčibarama, kao i za projektnu dokumentaciju za turističk signalizaciju na području grada Valjeva. Pored toga, dodata su sredstva u iznos od 2.500.000,00 za potrebe održavanja muzičkog festivala Mountain music fest ha Divčibarama.

Program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj razvoj – planirani planirani rashodi su ostali nepromenjeni i iznose 122.346.400,00 dinara.

Program 6 -Zaštita životne sredine sektor Zaštita životne sredine – rashodi i izdaci za ovu namenu planirani su u ukupnom iznosu od 272.279.615,58 dinara. U odnosu na ranije planirana sredstva, subvencije za JKP „Vidrak“ uvećane su za 3.600.000,00 dinara za nabavku polovnog kamiona autosmećara, dok su sredstva za izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže umanjena za 4.000.000,00 dinara.

Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura – sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura – sredstva za realizaciju ovog programa rebalansom su u ukupnom iznosu uvećana za 20.600.000,00 dinara. Dodata sredstva obezbeđena su za redovno održavanje asfaltnih i makadamskih puteva i trotoara, rehabilitaciju ulica, izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na putevima i ulicama i izvođenje urgentnih radova na mostu na reci Gradac kod restorana „Vidra“. Sredstva za zimsko održavanje puteva umanjena su za 32.000.000,00 dinara.

Ovim rebalansom planirana su sredstva za realizaciju projekta „Unapređenje kvaliteta vazduha, nabavkom, zamenom i rekonstrukcijom kotlarnice u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u ukupnom iznosu 32.597.585,58 dinara, od čega iz transfera od Ministarstva zaštite životne sredine 25.158.068,46 dinara, a iz budžeta grada 7.439.517,12 dinara.

Program 8- Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja rebalansom planirana sredstva budžeta grada su u ukupnom iznosu uvećana za 17.910.000,00 dinara. Korigovana su sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i stalnih troškova, kao i za opremanje kuhinje i vešernice u objektu u staroj zgradi OŠ „Milovan Glišić“ i za postavljanje ograde u objektu „Pčelica“. Preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora iz ranijih godina usklađena su sa završnim računom za 2022. godinu i u tom smislu uvećana za 1.514.726,93 dinara. Sredstva za realizaciju projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta OŠ „Milovan Glišić“ u kombinovanu dečiju ustanovu“ uvećana su za 42.000.000,00 dinara i to za potrebe izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata (trafo stanice) i za nastavak radova na dogradnji i rekonstrukciji objekta.

Program 9 – Osnovno obrazovanje Programska aktivnost 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja – planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 15 osnovnih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima uvećana su u ukupnom iznosu za 12.688.200,00 dinara, odnosno za 5,32% u odnosu na ranije planirani iznos, tako da iznose ukupno 251.143.830,00 dinara.

Rebalansom planirana sredstva su kod većeg broja škola ostala na prvobitno planiranom nivou. Do korekcije je došlo kod nekolicine škola koje su iskazale potrebu za povećanim sredstvima za isplatu jubilarnih nagrada u skladu sa novim Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Rebalansom su obezbeđena sredstva za rekonstrukciju Mini pič terena i postavljanje drvenih nadstrešnica – pečurki u Prvoj osnovnoj školi, za opreme u školi u Popučkama, kao i za sanaciju krova, izradu drvene nadstrešnice, rekonstrukciju ograde u OŠ „Sestre Ilić“, za izradu pečurke i nabavku ugradne i postavljanje klupa i metalnih đubrijera u OŠ „Desanka Maksimović“.

Program 10 – Srednje obrazovanje – sektor Obrazovanje – Programska aktivnost 2004-0001 – Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja aproprijacija u ukupnom iznosu od 121.663.400,00 dinara namenjena je funkcionisanju 6 srednjih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima. U odnosu na ranije planirani iznos ova sredstva uvećana su za 5.820.000,00 dinara, odnosno za 5,02%. Sredstva su korigovana na aproprijacijama za jubilarne nagrade. Za Medicinsku školu planirana su sredstva za sanaciju krova i opremanje školskog dvorišta i kabineta i krečenje, dok su za Valjevsku gimnaziju planirana sredstva za izradu novog platoa u dvorištu

Program 11 – Socijalna i dečija zaštita sektor Socijalne zaštite planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada su uvećani su za 4.020.000,00 dinara i iznose 285.793.878,00 dinara, dok rashodi i izdaci iz ostalih izvora iznose 46.136.718,28 dinara.

Obezbeđena su dodatna sredstva za dotacije Crvenom krstu, za dodelu stipendija za učenike i studente Romske nacionalnosti, za LAP za decu (u skladu sa Zaključkom Odbora za inplementaciju LPA za decu), kao i za pomoć u kući za lica u seoskim domaćinstvima.

Program 12- Zdravstvena zaštita sektor Zdravstvena zaštita – Sredstva planirana za realizaciju navedenog programa uvećana su za 2.000.000,00 dinara u odnosu na ranije planirana.

Program 13 – Razvoj kulture i informisanja mediji sektor Kultura, komunikacije i za realizaciju ovog programa rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva budžeta grada u ukupnom iznosu od 12.317.000,00 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za 13.172.055,22 dinara. Izvršena je korekcija sredstava planiranih za isplatu solidarnih pomoći u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom. Rebalansom je izvršen raspored prenetih neutrošenih sredstava korisnika budžeta koji je utvrđen završnim računom za 2022. godinu. Pored navedenih izmena pojedine ustanove su imale i sledeće izmene Matičnoj biblioteci su obezbeđena dodatna sredstva za obeležavanje 125 godina od rođenja Desanke Maksimović, 30 godina od njene smrti i postojanja „Zadužbina Desanka Maksimović“. Rebalansom su planirana i sredstva iznosu od 1.300.000,00 dinara za realizaciju projekta „Nabavka opreme za zaštitu bibliotečko-inormacione građe od vlage i regulisanje mikroklime“ koji finansira Ministarstvo kulture. Narodnom muzeju rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 4.315.000,00 Dinara za realizaciju pet projekata koje finansira Ministarstvo kulture. Centar za kulturu – rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva za usluge po UGOVORU (PP poslovi i usluge održavanja softvera i računara), za nabavku kinoprojektora, kao i dodatna sredstava za realizaciju Tešnjarskih večeri. Deo sredstva u iznosu od 12.000.000,00 dinara koja su planirana za radove na fasadi i terasama Centra za kulturu su preusmerena za nabavku stolica u velikoj sali. Abrašević rebalansom planirana sredstva uvećana su za realizaciju programskih aktivnosti Ustanove (škola glume, etno grupe, koncert u čast Desanke Maksimović, Mikija Jevremovića i drugi programi).

Program 14 – Razvoj sporta i omladine – sektor Sport i omladina – U okviru svo programa obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za klubove koji su prošli u viši rang takmičenja, kao i dodatna sredstva u iznosu od 23.600.000,00 dinara za tipska igrališta u sklopu kompleksa Predškolske ustanove „Milica Nožica“ u Valjevu, od čega je 11.000.000,00 dinara obezbeđeno iz transfera od Ministarstva državne uprave 12.600.000,00 dinara iz sredstava budžeta grada.

Sredstva budžeta grada za funkcionisanje UFK „Valis“ ostala su u ukupnom iznosu nepromenjena. Preneta neutrošena sredstva ove ustanove iz ranijih godina usklađena su sa stanjem utvrđenim po završnom računu za 2022. godinu.

Sredstva za realizaciju projekta „Rekonstrukcija objekta Dom sporta „General Svetomir Đukić“ u Valjevu – mašinske instalacije“ uvećana su za 700.000,00 dinara.

Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave sektor Opšte usluge javne uprave – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 65.566.217,82 dinara.

Program 16 – Politički sistem lokalne samouprave – sektor Politički sistem – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 795.000,00 dinara. Sredstva

Program 17 -Energetika Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – sektor u okviru ovog programa, sredstva za učešće grada u realizaciji projekta „Unapređenje energetske efikasnosti i unapređenje termotehničkih sistema i termičkog omotača Istorijskog arhiva u Valjevu“ uvećana su za 2.450.000,00 dinara.

Transferi od drugih nivoa vlasti su uvećani za 41.773.068,46 dinara. Sredstva za Matičnu biblioteku Valjevo 1.300.000,00 dinara i Narodni muzej 4315.000,00 dinara za projekte koje sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja.

Za projekte koje realizuje Gradska uprava, Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je 25.158.068,46 dinara i to za projekat „Unapređenje kvaliteta vazduha, zamenom i rekonstrukcijom kotlarnice u kasarni „Vojvoda Živojin Miša Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave za projekat Tipsko igralište u sklopu kompleksa predškolske ustanove Milica Nožica u Valjevu“ 11.000.000,00 dinara.

Odluka Veća biće prosledjena Skupštini grada koja donosi konačnu odluku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.