COR Gromоbran

      Нема коментара на COR Gromоbran

COR Gromоbran (Građanski Realan Otvoren – Maksimalno Održiv Budžet – Redovno Aktivno Nadgledan) je projekat koji Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) realizuje u gradu Valjevu (Kolubarski okrug), u periodu februar – decembar 2022. godine, uz podršku sredstava Olof Palme Centra i Vlade Švedske. Projekat je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već sedmu godinu sprovodi COR.

Problem kojim se bavi Projekat je izostanak participacije ili skromno učešće građana u procesu donošenja lokalnog budžeta i nedostatak aktivnog građanskog nadzora nad ovim važnim procesom sa svim pratećim štetnim posledicama. Ozbiljne indicije govore da uočeni problem nastaje kako zbog nedovoljnog poznavanja procesa lokalnog budžeta od strane civilnog sektora (građana, nevladinih organizacija, medija) i preduzetnika, tako i usled: nerazumevanja i nemogućnosti povezivanja Odluke o lokalnom budžetu sa stvarnim standardom života i svakodnevnim funkcionisanjem stanovnika našeg Grada; neizgrađenog odnosa građana prema Odluci o lokalnom budžetu i njegovom trošenju, i na kraju, zbog nedovoljno atraktivnog mehanizma komunikacije gradske uprave sa građanima o lokalnom budžetu. Izloženi problem usporava ili onemogućava demokratski, održiv razvoj lokalne zajednice.

Cilj Projekta je da se realizacijom projektnih aktivnosti poveća participacija građana i NVO u lokalnom budžetskom procesu, i stvori osnova za uspostavljanje redovnog, aktivnog građanskog nadzora budžetskog procesa grada Valjeva.

Da bi se ostvario projektni cilj njegove aktivnosti biće usmerene u tri osnovna pravca.

Prvi je uspostavljanje Panela grada Valjeva (PGV), kao građanskog nepolitičkog nadzornog tela sastavljenog od građana različitog stručnog profila i profesionalnog opredeljenja (mladi / studenti; predstavnici lokalnih NVO i udruženja, lokalnih medija; preduzetnika – biznis sektora, kulture, sporta, zdravstva…). U nadležnosti PGV biće redovan, aktivni građanski nadzor lokalnog budžetskog procesa (planiranje budžeta, predlaganje projekata i njihova prioritizacija, predlog budžeta i njegovo donošenje, izvršenje budžeta i izveštavanje o njegovom izvršenju, realizovanim projektima i ostvarenim ciljevima…).

Drugi pravac je uspostavljanje modernog i efikasnog, informativno – obrazovno – zabavnog, online mehanizama za uključivanje građana u lokalni budžetski proces (internet igra “BudžetirAJMO”), čime se postiže da građani ne budu zavisni od “dobre volje” lokalne uprave da organizuje javne rasprave o najvažnijim budžetskim dokumentima. Igrajući igru igrač “preuzima” ulogu gradonačelnika!

Treći pravac je stvaranje osnove za razvoj različitih fleksibilnih, često spontanih, formata povezivanja i umrežavanja građana zainteresovanih za upotrebu budžetskih sredstava za prioritetne potrebe grada Valjeva, čime se “daje vetar u leđa” organizovanju javnog dijaloga sa lokalnim rukovodstvom. Ovde se u prvom redu misli na uključivanje predstavnika različitih neformalnih grupa i NVO, koje se bave gorućim problemima lokalne zajednice za čije rešavanje se ne izdvajaju uopšte ili se izdvajaju nedovoljna budžetska sredstva.

Dobrodošlo je učešće i doprinos u sprovođenju Projekta svih zainteresovanih lica.

Projekt je predstavio njegov autor, dr Slobodan Ilić.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.