Skupština donela odluku o Prvom rebalansu budžeta

Skupština grada usvojila je odluku o prvom reblansu budžeta grada Valjeva. Odbornička grupa SPS-JS podnela je 12 amandmana na predlog rebalansa koji nisu prihvaćeni.

Budžet grada Valjeva prvim rebalansom biće uvećan za nešto iznad 500 miliona dinara. U suštini rebalans predvidja povećanja po osnovu kreditnog zaduživanja , ali i sredstava koja dolaze sa nivoa Republike što za izgradnju saobraćajnice, što za oblast ekologije i promenu energenta . Visina budžeta sada je projektovana na iznos od 3,6 milijardi dinara. Predstavnici vlasti i odbornici vladajućeg SNS-a obrazložili su prvi rebalans kao pozitivan pomak s obzirom da stižu sredstva od ministarstva , ali i dolaze investitori.

Šef odborničke grupe SPS – JS , Djordje Pavlović ukazao je za govornicom da je upravo iznos od 500 miliona predlagao SPS  kroz amandmane na samom usvajanju budžeta. „Tada smo vam govorili da se sredstva mogu planirati u većem iznosu jer ćete doči u situaciju da treba da odgovorite na projekte u udelu grada, a nećete imati ta sredstva predvidjena u budžetu. Govorili smo vam da ćete na taj način zaključati grad i upravo se to dogodilo“, rekao je Pavlović.

Šef odborničke grupe SNSa Radojica Rstić je odgovorio rečima: „Mi smo upravo radom otključali grad jer grad se otključava dolaskom inevstitora, grad se otključava podizanjem privrednog ambijenta , životnog standarda. To smo upravo uradili“.

Pavlović je u toku rasprave postavio pitanje gde su bili i kod koga ti ključevi u protekle 4 godine?

Na predloženi rebalans odbornička grupa SPS-a podnela je 12 amandmana koji nisu prihvaćeni. Svaki od predloženih amandmana odnosio se na pozicije prihodne strane . Pavlović je obrazlažući amanadmane dokazivao kroz iznose da grad ima 85 miliona te i da je kreditno zaduživanje besmisleno.

Rebalans budžeta izmene:

 Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Valjeva  za 2021. godinu –prvi  rebalans planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 3.541.700.000 dinara, kao i 78.968.023,92 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora, tako da su ukupno planirani javni rashodi u iznosu od 3.620.688.023,92 dinara.

Za Program 1– Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje – opredeljena sredstva u iznosu od 10.448.000 dinara što je više za iznos od 3.010.000 dinara u odnosu na Odluku

Program 2– Komunalna delatnost-sektor urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 281.100.000 dinara, što je više u odnosu na Odluku za iznos od 23.100.000 dinara. Naime, rebalansom su smanjena sredstva za upravljanje odnosno održavanje javnog osvetljenja za iznos od 4.000.000 dinara, dok su povećana sredstva za proizvodnju i distribuciju toplotne energije  za iznos od 20.000.000 dinara i upravljanje i snabdevanje vodom za piće za iznos od 7.100.000 dinara.

Program 3- Lokalni ekonomski razvoj-sektor Ekonomska i razvojna politika- rebalansom su povećana planirana sredstva iz budžeta za iznos od 36.450.550 dinara koja se odnose na uređenje Privredne zone dok su sredstva planirana za mere aktivne politike i zapošljavanja ostala na prvobitno planiranom nivou.

Program 4- Razvoj Turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika- rebalansom su opredeljena sredstva u iznosu od 29.003.000 dinara, odnosno sredstava su uvećana za iznos od  800.000 dinara u odnosu na nivo prvobitno planiranih sredstava.

Program 5- Razvoj poljoprivrede -sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj opredeljena su sredstva u iznosu od 76.000.000 dinara.Rebalansom sredstva su uvećana za 5.000.000 dinara za subvencije u poljoprivredi.

Program 6- Zaštita životne sredine -sektor Zaštita životne sredine – rebalansom je opredeljen iznos 172.392.000 dinara. Sredstva su uvećana u okviru programske aktivnosti upravljanje zaštitom životne sredine za realizaciju projekta koji su sufinansirani od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine: Projekat pošumljavanja i Projekat rekonstrukcije merno – regulacione stanice sa izgradnjom prateće opreme za prelazak na gas na teritoriji grada Valjeva. Grad Valjevo na predmetnim projektima učestvuje sa iznosom 26.200.080 dinara dok je učešće Ministarstva  83.999.920 dinara.

Program 7- Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura-sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura-rebalansom su uvećana sredstva za iznos od 39.181.110 dinara. Povećanje je izvršeno u okviru programske aktivnosti upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture za iznos od 37.181.110 dinara, dok su sredstva u okviru programske aktivnosti Javni gradski i prigradski prevoz putnika uvećana za 2.000.000 dinara.

Program 8- Predškolsko vaspitanje i obrazovanje-sektor  Obrazovanje- rebalansom je  opredeljen  iznos od 489.474.000 dinara iz budžeta, a iznos od 14.116.777 dinara iz ostalih izvora.

Program 9- Osnovno obrazovanje i vaspitanje-sektor Obrazovanje- rebalansom je opredeljen iznos za osnovno obrazovanje  170.465.000 dinara.

Program 10- Srednje obrazovanje i vaspitanje-sektor Obrazovanje -opredeljen je iznos od 81.043.000 dinara.

Program 11- Socijalna i dečija zaštita – sektor Socijalne zaštite – rebalansom je i opredeljen iznos od 217.805.000 dinara iz kojih se finansiraju socijalna davanja ugroženom stanovništvu, porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja, dnevne usluge u zajednici, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, podrška realizaciji programa Crvenog krsta, podrška deci i porodicama sa decom, populaciona politika, podrška osobama sa invaliditetom kao i finansiranje Centra za socijalni rad. Rebalansom su  uvećana sredstva iz budžeta za iznos od 2.770.000 dinara za troškove stručnog nadzora nad objektom Gerentološkog centra u Valjevu i primenu Zaključka Vlade Republike Srbije br. 121-10895/2020 od 24.12.2020. godine koji se odnosi na osnovice za plate zaposlenih u javnim službama i organima lokalne vlasti za zaposlene u Centru za socijalni rad.

Program 12- Zdravstvena zaštita-sektor Zdravstvo-opredeljen je iznos od 162.945.355,48 dinara. Za programsku aktivnost funkcionisanje ustanove primarne  zdravstvene zaštite planirana  sredstva su uvećana za iznos od  15.269.300 dinara, za finansiranje rashoda Zdravstvene ustanove  Apoteka „Valjevo“ Valjevo, za dodatne radove na adaptaciji objekta Doma zdravlja, nabavku putničkog vozila za dijalizu kao i za postupak ozakonjenja objekta zdravstvene stanice na Divčibarama.

Program 13- Razvoj kulture-sektor Kultura, komunikacije i mediji–rebalansom je opredeljen iznos od 168.913.308,66 dinara iz budžeta što je više u odnosu na Odluku za iznos od 11.031.908,66 dinara. Za programsku aktivnost funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  iz budžeta su uvećana sredstva u iznosu od 8.319.000 dinara dok su sredstva iz ostalih izvora umanjena za iznos od 5.376.143 dinara. Za programsku aktivnost jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva rebalansom su umanjena sredstva u ukupnom iznosu od 6.242.155 dinara iz ostalih izvora dok su sredstva iz budžeta ostala nepromenjena. Za programsku aktivnost unapređenja sistema očuvanja i predstavljanja kulturno istorijskog nasleđa rebalansom su uvećana sredstva u ukupnom iznosu od 3.418.641,75 dinara. Sredstva iz budžeta grada Valjeva su uvećana za iznos od 2.005.760,75 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za iznos od 1.412.881 dinara. Za programsku aktivnost ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja sredstva su ostala nepromenjena u odnosu na Odluku.

Program 14- Razvoj sporta i omladine-sektor Sporta i omladina-rebalansom je  opredeljen  iznos  od 187.490.000 dinara iz sredstava budžeta odnosno za 16.629.000 dinara više u odnosu na prvobitnu Odluku dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za iznos od 1.300.000 dinara, za podršku predškolskom i školskom sportu rebalansom je planiran iznos  na nivou prvobitne Odluke. Za funkcionisanje  UFK Valis opredeljen je iznos od 97.190.000 dinara.Sredstva iz budžeta grada Valjeva su umanjena za iznos od 271.000 dinara  dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za iznos od 1.300.000 dinara.

U okviru programa 14 Razvoj sporta i omladine izvršeno je usklađivanje sa programskom klasifikacijom. Odlukom o budžetu grada Valjeva – prvi rebalans sredstva opredeljena na programskoj aktivnosti 1301-0003 Izgradnja sportske infrastrukture planirana su na programskoj aktivnosti 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike. Ista su uvećana u odnosu na Odluku o budžetu za 2021. godinu za iznos od 14.800.000 dinara i to za izgradnju i rekonstrukciju sportskih i dečijih igrališta u stambenim naseljima i javnim površinama kao i za zamenu završne obrade trim staze u okviru parka Pećina.

Program 15- Opšte usluge lokalne samouprave -sektor Opšte usluge javne uprave-  rebalansom  su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 782.395.075,36 dinara iz budžeta što je za 265.655.999,86 dinara više u odnosu na Odluku. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – I rebalans za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara koja će se delom finansirati iz kreditnog zaduženja na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija br. 401-00-02190/2021-03 od 10.05.2021. godine u iznosu od 85.000.000 dinara. Sredstva su uvećana za programsku aktivnost funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština za iznos od 250.205.268,11 dinara, dok su za programske aktivnosti tekuća budžetska rezerva i stalna budžetska rezerva povećana  sredstva za iznos od 6.899.000 dinara.

Program 16– Politički sistem lokalne samouprave-sektor Politički sistem javne uprave –rebalansom planirano je ukupno 47.515.073,50 dinara iz budžeta.

Za programsku aktivnost funkcionisanje skupštine planiran je iznos od 23.001.073,50 dinara koji je uvećan za 416.786 dinara, dok je za programsku aktivnost  funkcionisanje izvršnih organa, fiskalnih poslova i spoljnih poslova  planiran iznos od  24.514.000 dinara koji je uvećan  za 445.000 dinara.

Program 17- Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije- sektor Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo -opredeljen je iznos od 38.690.050 dinara. Sredstva iz budžeta su planirana u iznosu od 34.000.000 dinara, dok su iz ostalih izvora planirana u iznosu 4.690.050 dinara. Sredstva za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave u okviru javnog poziva Ministarstva i energetike planirana su u iznosu od 10.000.000 dinara kao učešće grada Valjeva na Javnom pozivu Ministarstva, dok su sredstva u iznosu od 28.690.050 planirana za projekat: „unapređenje termotehničkih sistemai termičkog omotača Doma za fizičku kulturu i rekreaciju Partizan.

3 comments on “Skupština donela odluku o Prvom rebalansu budžeta

 1. Slobodan umetnicko ime mi je Boban

  Svaka cast. Dodati na prvom rebalansu tolike pare i izmene pozitivne je velika stvar i za pohvalu.

  Reply
 2. Veka

  Kada je budžet planiran, nije bilo lako predvideti šta će ova godina nositi kada je pandemija u pitanju, tako da su se uslovi za rebalans stvorili kada je stabilnost funkcionisanja i ulaganja postala izgledna (između ostalog i zahvaljujući vakcinaciji i blagom smirivanju pandemije). Rebalansom se stvaraju uslovi za bolje i efikasnije funkcionisanje i razvoj grada, a naročito raduju sredstva koja su opredeljena za oblast zaštite životne sredine.

  Reply
 3. Основа

  Питање за ове што су за нашу десу, када почиње кошење траве у насељу Колубара 2, трава је до колена тако да деца не могу ни да изађу да се играју од змија и гуштера.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.