Prvi rebalans budžeta 2020 god

Nakon usvajanja budžeta za 2020 godinu krajem decembra pred gradskim odbornicima odmah će se naći i prvi rebalans budžeta. Prvim rebalansom planirana su sredstva u visini od 3,6 milijardi dinara, odnosno u odnosu na planirani budžet sredstva se povećavaju za 237,5 miliona dinara .

Prvim rebalansom budžeta za 2020. godinu predvidja se povećanje za 150 miliona koliko iznosi kreditno zaduživanje , a potom i 139 miliona dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

Program 1: Stanovanje , urbanizam i prostorno planiranje/ rebalansom je opredeljen iznos od 6,5 miliona dinara

Program 2: Komunalna delatnost/urbanizam i prostorno planiranje rebalansom su opredeljena sredstva u iznosu od 378,2 miliona dinara  što je uvećanje u odnosu na prvobitnu odluku za iznos od 10,7 miliona dinara / kapitalna subvencija JP Stubo Rovni u iznosu od 10 miliona dinara i 500 000 dinara za nabavku razvodnih ormara za javnu rasvetu

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj/ekonomska i razvojna politika / Rebalansom su uvećana planirana sredstva za iznos od 90 miliona dinara za uredjenje privredne zone odnosno za izgradnju saobraćajnice u industrijskoj zoni dok su sredstva u iznosu od 3,9 miliona planirana za učešće grada Valjeva u realizaciji projekta Inovativne inkluzivne inicijative i više šanse za bolju mogućnost zapošljavanja.

Program 4: Turizam/ekonomska i razvojna politika / Rebalansom su opredeljena sredstva u iznosu od 65,6 miliona dinara .

Program 5: Razvoj poljoprivrede/poljoprivreda i ruralni razvoj/ Rebalansom su opredeljena sredstva u iznsou od 65,1 milion dinara .

Program 6: Zaštita životne sredine/Rebalansom je opredeljen iznos od 69, 4 miliona dinara što je za 14,9 miliona veće u odnosu na odluku o budžetu. Sredstva su uvećana u okviru aktivnosti upravljanje otpadnim vodama na osnovu transfera ministarstva zaštite životne sredine iz predhodne godine za izradu projektno tehničke dokumentacije za uspostavljanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda na Divčibarama.

Program 7: organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura/ rebalansom su povećana sredstava za iznos od 106, 9 miliona . Povećanje je izvršeno u okviru programske aktivnosti upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture za rekonstukciju Ulice Vuka Karadžića planirana su sredstva u iznosu od 150 miliona dinara koja će biti finansirana iz kredita. Na osnovu transfera ministarstva za državnu upravu u lokalnu samoupravu uvećana su sredstva u iznosu od 793 500 dinara za nabavku tablica ulica i kućnih brojeva. U okviru ostalih izvora sredstva  su uvećana za iznos od 105 000 dinara koja su uplaćena u prethodnoj godini od strane Kancelarije za javna ulaganja za izgradnju pešačkog mosta preko reke Kolubare .

Program 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje / Obrazovanje / Rebalansom je opredeljen iznos od 505,9  miliona dinara iz budžeta , a iznos od 18,5 miliona iz ostalih izvora.

Program 9: Osnovno obrazovanje/ Rebalansom opredeljen iznos za osnovno obrazovanje je 197,2 miliona dinara

Program 10: Srednje obrazovanje/ Rebalansom je opredeljen iznos od 96, 4 miliona dinara

Program 11: Socijalna i dečija zaštita/Socijalna zaštita/ Rebalansom je opredeljen iznos od 186, 7 miliona dinara . Sredstva u okviru programske aktivnosti jednokratne pomoći  su uvećana za iznos od 2,9 miliona dinara prenetih neutrošenih sredstava Komesarijata za izbeglice.

Program 12: Zdravstvena zaštita/Rebalansom opredeljeni iznos od 76, 5 miliona dinara za aktivnost funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite povećan je za 815 000 dinara za tekuće popravke , održavanje i stručni nadzor, izvodjenje radova na adaptaciji zgrada Doma zdravlja dok su sredstva planirana za izradu projekta rekonstrukcija objekta Opšta Bolnica ostala na prvobitno planiranom nivou.

Program 13: Razvoj kulture / Kultura , komunikacije i mediji/ Rebalansom je opredeljen iznos od 209, 6 miliona dinara iz budžeta što je više u odnosu na prvobitnu odluku za iznos od 3,8 miliona dinara za programsku aktivnost unapredjenja sistema očuvanja i predstavljanja kulturno istorijskog nasledja . Rebalansom su uvećana sredstva za iznos prenetih neutrošenih sredstava Zavoda za zaštitu spomenika za rekonstrukciju stare Železničke stanice.

Program 14: Razvoj sporta i omladine/ Rebalansom je opredeljen iznos od 165, 6 miliona dinara iz sredstava iz budžeta dok su sredstva iz ostalih izvora planirana u iznosu od 19,8 miliona dinara .

Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave/ Rebalansom su odredjena sredstva u ukupnom iznosu od 625, 4 miliona iz budžeta.

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave/ Rebalansom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 73,8 miliona dinara iz budžeta. Za programsku aktivnost fuuncionisanja Skupštine planiran je iznos od 27,5   miliona dinara koji je uvećan za 1, 9 miliona dinara od čega se 1,7 miliona dinara odnosi na fiannsiranje troškova izborne kampanje za proglašene izborne liste .

Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije/ energetika , mineralne sirovine i rudarstvo/ Rebalansom je odredjen iznos od 35 miliona dinara .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.