Ograničenja prava potrošača

imageOsim mnogih prava koja imaju građani kao potrošači, postoje određene obaveze i ograničenja koja potrošač treba da ispoštuje u sopstvenom interesu.

Jedna od najvažnijih obaveza potrošača je da od trgovca uzme fiskalni račun za kupljenu robu kao dokaz o zaključenju ugovora o prodaji. Bez posedovanja računa ili drugog dokaza o kupovini, potrošač će teško moći da ostvari pravo na izjavu reklamacije za nesaobraznost robe ugovoru odnosno njenu neispravnost, kao i pravo na vansudsko rešavanje spora sa trgovcem.
Drugo opšte ograničenje jeste bespredmentna prijava potrošačkog spora tržišnoj inspekciji i zahtev za ekonomsko obeštećenje od strane trgovca. Naime, prilikom inspekcijskog nadzora nad primenom propisa o trgovini i propisa o zaštiti potrošača, postupajući inspektor nije u mogućnosti da zalazi u sadržinu spora između potrošača i trgovca, niti je ovlašćen da u tom sporu arbitrira. Taj posao je poveren udruženjima potrošača koja su dužna da posreduju u sporu i da predlože njegovo pravično rešenje vansudskim putem.
Potrošač koji je naručio/kupio robu preko interneta (On lajn), upotrebom telefona ili drugog sredstva za komunikaciju na daljinu, ima pravo da se predomisli i da trgovcu bez obrazloženja tu robu vrati, ali uz ograničenja koja se odnose na:
– robu koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja označen na deklaraciji;
– zapečaćenu robu koja je odpečaćena posle isporuke;
– robu koja je proizvedena prema posebnim zahtevima potrošača (unikatna, peronalizovana);
– naručene časopise, periodična izdanja ili dnevne novine.

Isto tako, potrošač nema pravo da bez opravdanog razloga odbije prijem naručene robe, jer u tom slučaju rizik propasti ili oštećenja te robe pada na njegov teret.
Inače, u opštem slučaju, prava potrošača kao i njegove obaveze treba da budu uređeni odredbama ugovora sa trgovcem koji se zaključuje pre odluke o kupovini i pod uslovom da te odredbe nisu nepravične u odnosu na potrošača.
Poznavanje obaveza i ograničenja prava potrošača može doprineti unapređenju odnosa između svih aktera na tržištu roba i usluga za ličnu i/ili porodičnu upotrebu. Takođe može da olakša proces rešavanja sporova između potrošača i trgovaca vansudskim putem i učiniti da rešenja tih sporova budu pravična, nepristrasna i iznad svega,delotvorna.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.