„Propust“ grada ili „Jupiter, volovi i knjaz Danilo“

imageU izveštaju nakon obavljene revizije čak i Državna revizorska institucija ukazala na nepravilnosti u vezi duga poreskih dužnika „Sloga„ i „Vujić Valjevo“. Revizor ukazuje da je grad morao da pokrene postupak prinudne naplate prema ovom dužniku.

Da u Valjevu nisu svi isti odavno svedoči primer vlasnika preduzeća „Sloga“ i „Vujić Valjevo“ . Iako su mediji ukazivali na očpitu nepravilnost u postupanju prema ovom poreskom obvezniku duži niz godina, gradska rukovodstva dozvolila su sebi kršenje zakona zarad zaštite istog poreskog dužnika.
U izveštaju revizora se navodi da je u 2016. godini poreskim obveznicima poslato 41.789 obaveštenja o stanju duga na dan 25.11.2016. godine za sve izvorne prihode, dok su pravnim licima poslate 3.602 opomene tokom 2016. godine. Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji poreskim obveznicima omogućen je otpis kamate u iznosu od 100% ili 50% uz uslov da redovno plaćaju rate utvrđene reprogramom i tekuće obaveze, po ovom osnovu primljeno je oko 2900 zahteva, doneto je 2.145 rešenja o reprogramu.
Grad je dakle revnosno naploaćivao svoje prihode od gradjana , ali ne svih jer revizo9r u izveštaju navodi i genezu postupanja prema poreskom dužniku vlasniku preduzeća „Sloga „ i „Vujić Valjevo“.
U 2016. godini doneta su dva rešenja 27 o odlaganju plaćanja usaglašenog iznosa dugovanog poreza na osnovu pravosnažno potvrđenih rešenja o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije (u daljem tekstu UPPR) za obveznike „Vujić Valjevo“ d.o.o. Valjevo i „Sloga“ a.d. Valjevo. Ovim rešenjima predviđen je plan otplate, plaćanje kamate za dospele rate od dana usaglašavanja dugovanog poreza do dana plaćanja rate i redovno plaćanje tekućih obaveza.
Preduzeću „Vujić Valjevo“ d.o.o. Valjevo, rešenjem Privrednog suda u Valjevu broj Reo.21/14 koje je postalo pravosnažano 04.06.2015. godine, čiji je ukupan dug prema gradu Valjevu na dan 30.09.2014. godine iznosio 101.808 hiljada dinara, usvojen je UPPR. Ovim rešenjem je propisan otpis duga od 49% od ukupno utvrđene visine duga. Za otplatu duga predviđen je rok od 12 godina, grejs period je 24 meseca, a prva rata dospeva 30.09.2017. godine.
Preduzeću „Sloga“ a.d. Valjevo, čiji je ukupan dug prema gradu Valjevu na dan 30.09.2014. godine iznosio 71.703 hiljada dinara, usvojen je UPPR rešenjem Privrednog suda u Valjevu broj Reo. 20/14 koje je postalo pravosnažano 28.07.2015. godine. Rešenjem je propisan otpis duga od 20,5% od utvrđene ukupne visine duga. Za otplatu preostalog duga, predviđen je rok od 10 godina, grejs period je 12 meseci, a prva rata je dospela 31.08.2016. godine. Odluka 28 o zameni ispunjenja obaveza doneta je na sednici Skupštine grada Valjeva dana 22.07.2016. godine, a stupila je na snagu 19.05.2017. godine kada je potpisan sporazum o zameni ispunjenja.
Na osnovu izvršene revizije prezentovane dokumentacije revizor navodi da je utvrdjeno sledeće: ukupna potraživanja za porez na imovinu iznose 484.595 hiljada dinara, od čega se na glavni dug odnosi 296.182 hiljade dinara. Nisu preduzete sve potrebne mere za naplatu potraživanja od poreza na imovinu, što je suprotno članu 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Obveznici „Vujić Valjevo“ d.o.o. Valjevo i „Sloga“ a.d. Valjevo nisu se pridržavali rokova utvrđenih rešenjima, a da nisu po službenoj dužnosti ukinuta rešenja i poreski dug naplaćen prinudnim putem, što je suprotno članu 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Dug „Vujić Valjevo“ d.o.o. Valjevo po osnovu kamate iznosi 1.938 hiljada dinara, a po osnovu glavnice 58 hiljada dinara, dok dug „Sloga“ a.d. po osnovu glavnice iznosi 9.566 hiljada dinara, a po osnovu kamate 2.809 hiljada dinara.

U toku postupka revizije, odnosno 19.04.2017. godine, obveznik „Vujić Valjevo“ d.o.o. Valjevo dostavio je ponudu o preuzimanju imovine dužnika na ime izmirenja dela duga prema gradu Valjevu. U toku postupka revizije potpisan je sporazum o zameni ispunjenja29 kojim je dug poreskog obveznika „Sloga“ a.d. smanjen za 29.892 hiljade dinara, čime su izmirene
rate do 30.11.2021. godine.
Kao poseban rizik revizor navodi da „Nepreduzimanjem mera za naplatu potraživanja po osnovu javnih prihoda javlja se rizik od mogućeg nastupanja zastarelosti prava na naplatu javnih prihoda.“
Grad Valjevo dakle ne samo da nije pokrenuo postupak naplate poreskih prihoda već je svesno odlažući ovu zakonsku meru doveo grad u mogućnost da ista potraživanja dovede u stanje zastarelosti.
Sama činjenica da je grad revnosno uputio više od 3000 opomena na račun poreskih dužnika, a vešto „prevideo“ slučaj najvećih već navodi na pomisao da se radi o jasnoj i konkretnoj nameri da se isti zaštiti od zakonom propisanih pravila .

„Quid licet iovi, non licet bovi „ ili „Što je dopušteno Jupiteru nije i volu!“
Bogovi, naime, prave razliku između sebe i nas, i često nas doživljavaju, s pravom, kao volove, pa čak i kada nam pomažu, daju nam ovo ili ono, ili nas prosto puštaju na miru.Do trenutka, naravno, kada pokušamo da im se približimo. Tada umeju ozbiljno da se naljute.(I. Radovanović-Ekspres)“

Ali mnogo važnije:

Ni jedna zemlja i država ne može biti srećna ni pravoga uvaženija pred svijetom imati, ako nema zakonika koji će svakojemu po pravici suditi. Zakonik knjaza Danila, 1855.god

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.