Predstavljen Program razvoja turizma Valjeva

Valjevo ima odlične prirodne celine koje nisu u potpunosti iskorišćene , a kada je u pitanju razvoj turizma već su se izdvojile Divčibare kao prepoznat i vrlo važan segment pomenutog razvoja , rečeno je na javnoj raspravi održanoj u okviru Programa razvoja turizma grada Valjeva za period od 2023-2030. godine.

Program ravoja turizma u narednih sedam godina strateški je dokument koji daje smernice i preporuke kako i na koji način resursi koje Valjevo ima u ovoj oblasti budu najbolje iskorišćeni. Miloš Gajić saradnik Centra za istraživanje turizma iz Novog Sada kaže da sam dokument nije obavezujući , ali da je uradjen na osnovu istraživanja i obuhvata relevantne podatke o trenutnom stanju stvari i mogućnostima.

„Dokument čine tri celine . Najpre analiza trenutnog stanja, dok u drugom delu se nalaze  konkretni predlozi  za unapređenje i definisani su  posebni ciljevi. Program se najviše fokusira na razvoj „MICE“ turizma, odnosno akcenat je na organizaciji događaja, konferencija i kongresa u Valjevu, budući da je to jako zahvalna ciljna grupa. Pored toga koristimo i resurs koji već imamo, odnosno prirodu i okruženje Valjeva, tako da se Program bavi i turizmom tzv. posebnih interesa, odnosno sve ono što podrazumeva avanturistički turizam i što se temelji na prirodi. Kao treći segment, to je kultura – manastiri, kulturno okruženje, sve što imamo od nasleđa, preko kulturnih institucija u gradu i slično“, naglasio je Miloš Gajić.

Neke celine su u Valjevu već dobro iskorišćene , a neke tek treba razvijati. Kako Gajić navodi Divčibare su trenutno u žiži interesovanja turista.  „Trenutno se Divčibare najviše izdvajaju, po tome Valjevo ima već neki imidž, jer gosti najčešće dolaze na Divčibare. Imamo naravno i noćenja koja se ostvaruju u samom gradu, ali u nešto kraćem boravku nego na Divčibarama. Time se program i bavi, da definišemo da turisti ne dolaze nasumično, već to sve treba uobličiti u turistički proizvod, dakle da integrišemo sve u celinu i objedinjeno predstavimo turistima“, naglasio je Gajić.

Kako se moglo čuti Program je koncipiran tako da bude operativan i primenljiv i da posluži svim predstavnicima javnog i privatnog sektora u usmeravanju svojih aktivnosti razvoja turizma, a glavni cilj Programa je da definiše strateške pravce razvoja turizma grada Valjeva, da doprinese unapređenju njegove konkurentske pozicije na tržištu, kao i opšte uslove za unapređenje turizma.

Analize koje su radjene pokazale su da Valjevo ima manjkavosti kao i gradovi slične veličine.“ To su najpre nerazvijena saobraćajna infrastruktura, kao i nedostatak stručnog kadra u turizmu,“, rekao je Gajić napomenuvši da se u pomenutom programu nalaze i marketinški alati i predlozi kako neki nedostaci mogu biti prevazidjeni. .

U samom Programu se navodi da se izdvaja  pet potencijalnih zona sa stanovišta pogodnosti raspoloživih prirodnih i antropogenih turističkih resursa, prirodnih uslova i raznovrsnosti i očuvanosti predela za formiranje i organizaciju specifične/prepoznatljive turističke ponude, kao i pogodnosti za povezivanje i integrisanje turističke ponude u prostoru grada, i to:

1) Istočna zona – Divčibare sa prirodnim rezervatom Crna reka i klisura reke Gradac u okviru Maljensko – Suvoborski rejon (MSR) i Petnica u okviru Valjevskog rejona (VR);

2) Južna zona – Lelićki karst (Lelić, Donje i Gornje Leskovice), Magleš i Zabava (gornji deo sliva), Mravinjci i Taor u okviru Povlensko – Sokolskog rejona (PSR);

3) Zapadna zona – Povlen (sa slivnim područjem akumulacije „Stubo Rovni”), Jablanik sa delom gornjeg sliva Ljuboviđe, Medvednik sa gornjim slivom Zavojštice, Obnica i Jablanica (gornji i središnji delovi slivova) u okviru PSR;

4) Središnja zona – Valjevo s Tešnjarom i drugim nepokretnim kulturnim dobrima, brdo Vidrak i donjim delovima slivova Obnice i Jablanice (sa crkvom Sv. Jovana u Jovanji) i rekom Kolubarom u okviru VR; i

5) Severna zona – Jautinska podgorina sa Valjevskom Kamenicom i Brankovinom u okviru VR i sa dolinom reke Ub.

U ovim zonama najznačajniji će biti sledeći postojeći i planirani turistički centri, naselja i kompleksi:

1) gradski turistički centar Valjevo – u Središnjoj zoni;

2) turistički centar Divčibare – u Istočnoj zoni;

3) značajnija turistička naselja – Petnica (u Istočnoj zoni), Brankovina i Valjevska Kamenica (u Severnoj zoni), Lelić i Taor (u Južnoj zoni);

4) kompleks ski stadiona „Povlen” – u Zapadnoj zoni;

5) kompleks podbranskog akvatičkog centra „Stubo – Rovni” – u Zapadnoj zoni;

6) planinska turistička naselja – vikend naselja Mravinjci (u Južnoj zoni) i Debelo Brdo (u Zapadnoj zoni); i

7) pojedini centri u mreži naselja sa specifičnom turističkom funkcijom: Poćuta/Tubravić i Brezovice u Zapadnoj zoni, Stave/Bobova na saobraćajnom pravcu koji povezuje Severnu i Zapadnu zonu i Donje Leskovice u Južnoj zoni.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.