Saopštenje HK Krušik: Nerealni zahtevi sindikata

HK Krušik izdala je saopštenje za javnost povodom poslednjih dešavanja u ovoj fabrici. Saopštenje kompanije prenosimo u celosti:

„Povodom niza netačnih, površnih i tendencioznih informacija plasiranih u medijima, u vezi pregovora rukovodstva Krušika sa Štrajkačkim odborom, a radi objektivnog informisanja svojih zaposlenih i javnosti, menadžment Krušika ima potrebu da saopšti sledeće: Odluku o stupanju u štrajk upozorenja doneo je Štrajkački odbor dana 28.03.2023. godine uz podršku četiri reprezentativna sindikata.

Dana 29.03.2023. godine održan je jednočasovni štrajk upozorenja u vremenu od 10,00 do 11,00 časova. Istog dana Izvršni i Nadzorni odbor zakazali su sastanak sa Štrajkačkim odborom. Predstavnici reprezentativnih sindikata nisu prisustvovali predmetnom sastanku, jer je na tome insistirao Štrajkački odbor iako je Odluka o štrajku potpisana od strane predstavnika sindikata. Štrajkačkom odboru su predložene varijante isplate jednokratnih naknada za najugroženije grupe radnih mesta u aprilu 2023. godine (5.000 i 2.000 RSD) uz napomenu da se počev od junske zarade koja se isplaćuje u julu definiše varijanta isplate koja bi predstavljala kombinaciju jednokratne naknade, podizanja vrednosti boda i podizanja iznosa toplog obroka.

Na sastanku je takođe predloženo da se visina zarade dalje razmatra u kontinuitetu na kraju svakog kvartala uvažavajući trenutne mogućnosti fabrike i ostvarenu realizaciju ugovora. Štrajkački odbor je posebno naglasio da su oni izabrani predstavnici radnika i da ne donose odluke samostalno, odnosno da im je potrebna saglanost većine zaposlenih za sve što je definisano na sastanku, bez uplitanja reprezentativnih sindikata. Do danas Štrajkački odbor formiran 28.03.2023.godine nije dostavio nikakav zvaničan stav u pisanoj formi suprotno dogovoru sa sastanka.

Rukovodstvo Krušika je i pored toga pokazalo spremnost i održalo više sastanaka sa predstavnicima radnika i reprezentativnih sindikata u cilju iznalaženja rešenja prihvatljivog za sve strane i u interesu fabrike. Činjenica koja je otežavala pregovore je da su se predstavnici zaposlenih i reprezentativnih sindikata stalno menjali, jer nisu uspevali između sebe da postignu usaglašen stav i upute jasne i precizne zahteve rukovodstvu. Dana 10.04.2023. godine rukovodstvo je ponovo, na zahtev predstavnika zaposlenih i reprezentativnih sindikata, organizovalo još jedan sastanak na kome je rukovodstvo kompanije predstavilo detaljan plan i dinamiku povećanja osnovnih zarada u precizno određenim vremenskim intervalima do kraja godine.

Po mišljenju rukovodstva data ponuda je vrlo korektna, obezbeđuje očuvanje stabilnosti fabrike i istovremeno podizanje zadovoljstva zaposlenih, što je jedan od ciljeva poslovne politike za 2023. godinu.

Predlog podrazumeva sedam jednokratnih povećanja zarada do kraja godine. Ukupan bruto iznos sedam jednokratnih povećanja je veći od ukupnog iznosa po zahtevu reprezentativnih sindikata. Ključna razlika između predloga rukovodstva i najnovijeg zahteva štrajkačkog odbora je u tome što je rukovodstvo predloženim rešenjem primat dalo finansijskoj podršci socijalno najugroženijim kategorijama, dok predlog reprezentativnih sindikata podrazumeva linearno povećanje zarada svim kategorijama.

Konkretno, predlog rukovodstva je podrazumevo sledeće:

I. Donošenje odluke o isplati prve dve stimulacije. Isplata naknade u dve tranše (za Vaskršnje i Prvomajske praznike) gde bi stimulaciju dobili svi zaposleni pri čemu bi se najnižim grupama složenosti isplatila zarada uvećana za 5.500 dinara, a najvišim grupama zarada uvećana za 2.500 dinara

II. Potpisivanje sporazuma (najkasnije do 01.05.2023. godine) sa reprezentativnim sindikatima postupajući u skladu sa Kolektivnim ugovorom, a kojim bi se precizirali uslovi i rokovi isplata preostalih pet stimulacija. Naredna četiri povećanja zarada su vezana za ostvarene rezultate u fabrici po sledećem:

1. Prvo povećanje (neto-iznos od 6.500 za najniže grupe složenosti do 3.500 dinara za najviše grupe složenosti kada se ostvari realizacija ugovora od 25 miliona EUR);

2. Drugo povećanje (neto-iznos od 7.500 za najniže grupe složenosti do 4.500 dinara za najviše grupe složenosti kada se ostvari realizacija ugovora od 50 miliona EUR);

3. Treće povećanje (neto-iznos od 8.500 za najniže grupe složenosti do 5.500 dinara za najviše grupe složenosti kada se ostvari realizacija od 75 miliona EUR);

4. Četvrto povećanje (neto-iznos od 9.500 za najniže grupe složenosti do 6.500 dinara za najviše grupe složenosti kada se ostvari realizacija od 100 miliona EUR);

Poslednje, sedmo povećanje zarada, po predlogu rukovodstva podrazumeva isplatu „trinaeste plate“ ukoliko se realizuje planirana godišnja proizvodnja, što podrazumeva da se finansiranje povećanja plata vrši iz realnih izvora odnosno iz priliva od proizvedene i isporučene robe. U prilog ostvarivosti ovako definisanih ciljeva prezentovano je činjenično stanje sa trenutno ugovorenim poslovima.

Ohrabruje činjenica da obim ugovorenih poslova u 2022. godini i prvom kvartalu 2023. godine obezbeđuje sigurnu uposlenost fabričkih kapaciteta u 2023. i 2024. godini. Dakle, ključna poruka je da moramo da radimo da bi sačuvali stabilnost fabrike i obezbedili daleko pristojnije zarade. Sastanak je okončan na poznati način, dogovorom da se predstavnici zaposlenih i sindikata konsultuju sa zaposlenima s obzirom da po njihovim navodima nisu sami nadležni za odlučivanje.

Rukovodstvo o stavu zaposlenih po ovom predlogu nije dobilo odgovor. Umesto odgovora, novoformirani Štrajkački odbor od 13.04.2023.godine objavljuje Odluku o stupanju u štrajk upozorenja sa nerealnim zahtevom.

Nažalost, poslednji zahtev novoformiranog Štrajkačkog odbora je linearno povećanje neto-zarade od 25% što podrazumeva dodatna izdvajanja od 6,5 miliona EUR za zarade zaposlenih i potpuno ugrožavanje finasijske stabilnosti fabrike. Dakle, ovim predlogom Štrajkački odbor odbija da prihvati povećanje zarade u zavisnosti od konkretnog radnog doprinosa i grupe složenosti već insistira na fiksnom povećanju zarada koje nisu direktan rezultat realizovanih ugovora.

Evidentna je neprincipijelnost u ponašanju strana u pregovorima gde sindikalni predstavnici na svaki ustupak rukovodstva i pokušaj rešavanja situacije u skladu sa mogućnostima fabrike i u najboljem interesu radnika reaguju podizanjem zahteva, što je krajnje nerazumno i što vodi u pravcu sigurnog urušavanja fabrike. U tabelarnom prikazu se vidi prosečna trenutna neto-zarada i prosečna neto-zarada nakon uvećanja za 25% gde su izdvajanja fabrike enormno velika (6,5 miliona EUR), a najmanje pozitivnih efekata bi osetile socijalno najugroženije kategorije dok bi najveće povećanje dobile grupe složenosti sa najvišim zaradama.

Povećanje platnog fonda godišnje – bruto 6,5 milona EUR U tabeli se radi o prosečnim zaradama za mesec februar, koji ima najmanje radnih dana. Rukovodstvo kompanije trudeći se da u najboljoj veri nađe rešenje na obostrano zadovoljstvo, tolerišući nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju lica koja se predstavljaju kao predstavnici zaposlenih stalno nailazi na otpor i prepreke koje zbunjuju kako pregovarački tim tako i zaposlene.

Poslednji zahtev sindikalnih predstavnika preti da poništi sve do sada učinjene napore na zaustavljanju negativnih trendova i stabilizaciji poslovanja Krušika. Najznačajniji rezultati koji su ostvareni u prethodnom periodu su:

1. Prevedeno 1.400 zaposlenih iz statusa „određeno“ u status „neodređeno“. Trenutno je u fabrici samo 15 lica u radnom odnosu na određeno.

2. Obezbeđene naknade za otežane uslove rada za preko 1.800 zaposlenih (povećanje od 3% do 27% na osnovnu zaradu zavisno od vrste posla koji obavljaju i uslova radnog mesta).

3. Beneficirani radni staž u fabrici ostvaruje blizu 900 zaposlenih (najveći broj u odnosu na sve fabrike u odbrambenoj industriji).

4. Krajem 2022. i početkom 2023. godine podignute grupe složenosti za oko 500 zaposlenih.

5. Isplaćena jednokratna naknada za 783 zaposlena na dan 31.03.2023. godine (zaposleni koji su u prethodnoj godini imali najmanje odsustva ili postigli značajnije rezultate na svom radnom mestu i to: 5.000 RSD jednokratna naknada za najniže grupe, a 4.000 RSD za lica sa višim grupama).

6. Prosečna neto-zarada januar 2022/januar 2023. godine podignuta za 19.3% (u januaru 2022. godine iznosila 54.110 RSD, a u januaru 2023. godine 64,552 RSD).

7. Prosečna neto-zarada za prvih 11 meseci 2022. godine iznosila 57.230 RSD (pre navedenih povećanja), a za decembar 2022. i prva dva meseca 2023. godine 63.878 RSD (rast od 11,6%).

8. Obaveze prema dobavljačima su krajem 2019. godine iznosile oko 35 miliona EUR. Smanjene su za preko 18 miliona EUR i trenutno iznose oko 16.8 miliona EUR.

9. Obaveze prema bankama se redovno izmiruju. Obaveze su smanjene sa 8,5 miliona EUR (koliko su iznosile početkom 2022. godine) na 4,7 miliona EUR. Do kraja 2023. godine očekije se da obaveze prema bankama budu oko 1,7 miliona EUR.

10. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznose 12,5 miliona EUR i odnose se na period septembar 2020. do marta 2022. godine kada fabrika nije bila u mogućnosti da isplaćuje iste već samo neto zaradu. Od marta 2022. godine redovno se isplaćuje bruto zarada zaposlenih. Fabrika planira da zaključi reprogram sa Poreskom upravom na 60 rata i počev od jula 2023. godine krene u izmirivanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

11. Do kraja juna 2023. godine predviđeno je da se izmire sve obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda koje su iznosile oko 2,3 miliona EUR. 12. Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Vodovod) iz prethodnih godina (oko 1,5 miliona EUR), kao i tekuće obaveze redovno se izmiruju.

Nažalost, pored značajnih iznosa obaveza koje nisu izmirivane u prethodnim godinama, fabrika ima neispunjene ugovorne obaveze i prema Ministarstvu odbrane vredne preko 12 miliona EUR. Pojedini ugovori kasne četiri i više godina, a dobijeni avansi su odavno utrošeni u zarade zaposlenih. Posebno ukazujemo na činjenicu da fabrika trenutno upošljava oko 2.300 zaposlenih, a analize renomirane revizorske kuće koja prati poslovanje fabrike pokazuju da je za godišnju realizaciju od 80 do 120 miliona EUR optimalno brojno stanje do 1.800 zaposlenih.

Krušik dodatno opterećuje i neadekvatna školska sprema zaposlenih jer je 1.027 sa osnovnom školom i 468 zaposlenih sa dva i tri razreda srednje škole što čini 64% od ukupnog broja. Imajući sve prethodno navedeno u vidu molimo zaposlene i reprezentativne sindikate da svoje zahteve usklade sa mogućnostima fabrike i pristupe pregovrima u dobroj veri sa ciljem postizanja obostrano prihvatljivog rešenja jer svaki nerazuman i nepromišljen potez može izazvati dalekosežne negativne posledice na poslovanje fabrike, i najgore od svega mnoge poštene zaposlene ostaviti bez radnog mesta.“

31 comments on “Saopštenje HK Krušik: Nerealni zahtevi sindikata

 1. Dragan

  netreba popustati radnicima. svi su primljeni preko stranke i obecali su da ce biti lojalni a sad kad su dobili posao za stalno oni vise nece da rade za stranku i stalno se nesto bune.

  Reply
 2. Ana

  Sram vas bilo neradnici. Malo vam 13-ta plata.
  Idite kod privatnika da vidite šta je rad.

  Reply
 3. Valjevac

  Plate su veće nego u mnogim firmama, posebno kod brojnih privatnika, gde se mnogo više radi i disciplina je mnogo veća. Daj Bože da bude dovoljno posla, da kvalitetom proizvoda i dobrom razlikom u ceni Krušik stane na noge,pa će i plate biti bolje!

  Reply
 4. Sladjana

  Trla baba lan da joj prodje dan. Tako i saopstenja iz Vistada, a fabrika propada propada! Podrska radnicima.

  Reply
  1. Radnik

   Penzioneri su nezamenljivi deo Krusika? Za sve ove godine nisu uspeli nikoga da obuce da ih zameni. Zamislite inzenjer 78 godina, koliki je njegov doprinos Krusiku. To samo govori o strategiji rukovodstva, Ali prece su tabele tabela, statistika statistike, tri minuta projekcija projekcije ,nego predvideti da neko ide u penziju i traziti da obuci radnika ili na trzistu traziti radnika tog profila. Neki od ,,nezamenljivih“ penzionera su umrli ili se slogirali na radnom mestu pa kako ih tada zameni? mladji i naucise posao?

   Reply
 5. Obavesteni

  Nerealno je sto ste vi uopste na rukovodecim mestima! U normalnom drustvu i normalnim okolnostima tesko da bi se mogli i da radite u Vistadu, Uostalom zasto malo direktri i sefovi ne izadju na trziste. Zasto su godinama nezamenojivi. Da l i oni snose deo krivice za propast fabrike. Uostalom nicija nije gorela do zore pa nece ni vasa. Sve ce proci, ali ce ostati vecna sramota jednog naroda koji je sve ovo trpeo!

  Reply
 6. мр Предраг М.Вулетић

  – Штрајкачки одбор предлаже да се зараде повећају линеарно за 25 %
  – Руководство прелаже да се исплата зарада веже за испуњење потписаних Уговора са купцима и тврди да њихов предлог подразумева исплату зарада вишу од оне коју тражи синдикат.
  – Штрајкачки одбор тврди да су они изабрани представници запослених и тражи да на састанку не буду представници репрезентативних синдиката иако су синдикати потписали Одлуку о штрајку .
  Ако сам добро разумео ситуацију закључујем :
  – Репрезантивне синдикате не признаје Штрајкачки одбор ,који тврди да су они из одбора представници запослених а не Синдикат , што је врло интересантно и необично.
  – Та двојност у надлежности ко представља запослене у погледу остваривања њихових права упућује да је политика умешала дебело своје прсте ,јер је нпр. председница АСНС Ранка Савић била на листи Чеде Јовановића,кад је била посланик у српском парламенту. А веома се интересује за *узбуњивача* А.Обрадовића који каже *да је до преумљења у његовој глави дошло,када је схватио да ради у фабрици чији производи убијају децу…* а на питање зашто није дао отказ и запослио се у фабрику ратлука-ћутао је.
  – Последице оваквих активности може бити да ХК Крушик буде потпуно урушен (а томе доприноси и инсистирање да се подели непостојећа добит),што се мора спречити по сваку цену.

  Reply
 7. Шпанац

  Срамота, плате никад веће у новијој историји, инфлација најмања у Европи и сад штрајк кад врховни командант води одлучне битке у Бриселу. Нису плате важније од Србије. Живела Србија!

  Reply
 8. Sladjana

  Ljudi pogledajte kakva negativna selekcija ruk. kadra. Ako bi postavila sposobne ne bi mogla da radi sta hoće bahato, nevaspitano, nesrećno. Samo mogu da kažem Snezo ako si se uhvatila u to kolo trebala si da znaš šta te čeka. KO JE SLEDECI???

  Reply
  1. Radnik

   Sladjana, pa sposobni i ako ih ima , a ma ih. NECE U KOLO SA OVAKVIM RUKOVODSTVOM i u ovakvim drustvenim okolnostima? Zasto bi blatili svoje ime! kada se i onako pita samo jedan covek iz Beograda. Ko je poslusnik on napreduje?

   Reply
 9. Željko

  I na ovaj komentar Dragana isti odgovor
  Možeš opet da p….šiš i onima koji su se zaposlili preko stranke a i nama što nismo

  Reply
 10. Zil

  Kako ljudi nemaju školu?Pa firma je stručno ospodobljavala nk radnike.A daaa…to se ne važi a važi se ovo sadasnje osposobljavanje za poslovodje.Sram vas bilo.Vidimo se ispred upravne

  Reply
 11. Vuk

  Radnici sa nižim grupama uglavnom rade na opasnim radnim mestima, a direktno od njih zavisi neposredni proces proizvodnje. Dakle, ima rešenja, tim radnicima do 18. grupe povećati, kancelarijskim pacovima nešto minimalno. Ima vidim raznih komentara, dosta prostih, ali nije tačno da su svi došli preko stranke i Uba, doduše jeste dosta, ali treba da se gleda težina radnog mesta.

  Reply
 12. Besna

  godpodja direktorka je izjavila da je 10 grupama plata 52.000 da jeste kad se radi 3 do 4 subote..plata 10 grupe je 42.000 din..daje socijalnu pomoc od 5.000 za jedan mesec,a gde su ostali dani i meseci..nisu radnici Krušika socijalni slučajevi a Krušik crveni krst pa da im ona pomaze..ovo je bruka i sramota od rukovodstva Krušika..sve sto je ovde napisano nije tačno..

  Reply
 13. ČOVEK iz mase

  Ha..ha haa.Pa realno i jesu im male plate.Jbt vozači brze Pošte imaju veću zaradu.PUNA PODRŠKA RADNICIMA KRUŠIKA jer je ipak vi i drzite finansijski ovaj grad.A i vi sugradjani ajde malo podrške i solidanrnosti KONAČNO.Dosta je bilo licemerja!!!

  Reply
 14. Johan

  Došlo je vreme da gospdin Veljko koji vec 4 godine ovu fabriku vodi u popast,krene ibarskom magistralom,dosta je bilo majstore i tebe i tvojih dijagrama i laži.
  A gospodji Jovanki,mislim da ipak treba da se okušate u nekoj drugoj fabrici.
  Svako dobro!

  Reply
  1. Obavesteni

   Johane ona je se vec okusala u privatnoj firmi. Pa su je isterarli koliki je strucanjak bila i vratila se u Krusik. A vrlo dobro znamo kako je prosao Krusikov protigradni prograrm koji je ona vodila. Gde je sada Krusikova protivgradna raketa?

   Reply
 15. Пензионер

  Овде су очигледно помешане бабе и жабе. Зарада запослених је цена рада и ако је та цена нижа од републичког просека запослени имају основу и право да протествују.
  Пословање привредног друштва је у искључивој надлежности власника и менаџмента при чему запослени немају никакве везе с тим.
  Ако се то не разлучи, за решење спора нема никаквог изгледа.
  Христој васкрсе!

  Reply
 16. Barutno

  Što niko ne pita kako direktorka Jovanka ima platu 450.000 a firma nema posla i štrajkuje ,na osnovu čega ona prima tolike pare

  Reply
 17. Oslobodjeni radnik

  Gospodo iz rukovodstva fabrike, ponestalo vam je vise alata za plasenje radnika jer ste time na pogan nacin cuvali mir i vase dobro placene fotelje na koje ste dosli laznim obecanjima. Sada kada mečka kuca na vasa vrata, preostalo vam je samo jedno, da pokusate da posvadjate sindikate izmedju sebe, sindikate sa strajkackim odborom i radnike sa svima njima. Pokusavate da destabilizujete nasu sloznost ali ste prevideli jednu vrlo bitnu stvar. DECA SU NAM GLADNA, A I MI SA NJIMA. Skup u sredu ima jedno pitanje i jednu poruku. Pitanje je koliko vremena vam je jos ostalo a poruka je mogli ste kako ste hteli ali ne i dokle ste hteli. Vidimo se 19.03.2023. Sa postovanjem, vasi „nerealni“ i „uplaseni“ radnici. Hocemo da vraimo normalnost u Krusik, da ne bude vise KONC LOGOR!

  Reply
 18. Zare

  pa radnici u pekarama imaju veća primanja od radnika namenske industrije!!!Sram vas bilo!!!!

  Reply
 19. Branko

  Radnici u štrajku цеезурисано im majku,motku u ruke Santa Marija dela Salute

  Reply
 20. Kazna

  Najveća kazna za Jovanku i njenog brata bivšeg direktora Krušika,je da se ponovo vrate u Belo polje,da lokalom idu do Suve česme a onda pesaka do kuće u Belom polju iponovo da gaje svinje, kako bi preživeli

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.