Veće usvojilo drugi rebalans budžeta

Gradsko veće doneo je odluku o Drugom rebalansu budzeta za tekuću godinu.

“Analizom prihoda i rashoda budzeta grada Valjeva za prvih osam meseci utvrdjeno je na strani prihoda da se  pojedine vrste poreskih prihoda realizuju iznad planiranih tako da je uradjena nova projekcija prihoda do kraja godine gde smo prihode budzeta grada uvećali za 74 miliona dinara. Analizom rashodne strane budzeta utvrdjeno je da se pojedine programske aktivnosti ne mogu realizovati iz objektivnih razloga do kraja godine tako da smo u cilju bolje realizacije rashoda izvršili odredjene promene, a sve u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu”, rekao je gradonačelnik Lazar Gojković.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022 drugi rebalans planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.400.655.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 89.057.099,43 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 4.489.712.099,43 dinara Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 115.625.400 0 dinara, odnosno za 2,70%. U okviru tog iznosa tekući namenski transferi, užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova uvećani su za 41.532.000, dinara. Sredstva iz ostalih izvora povećana su za 7.257.198,00 dinar odnosno za 8,87%.

Masa sredstava za plate ovim rebalansom uvećana je u ukupnom iznosu za 58.894.120,00 dinara u odnosu na prethodno planiranu masu, u skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije 05 broj 12405/2021 i 05 broj 12412/2021 od 29.12.2021. godine kojima je osnovica za obračun i isplatu plata u jedinicama lokalne samouprave i javnim službama uvećana za 7% u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da postoji obaveza usklađivanja plata sa navedenim zaključcima, a da to nije učinjeno prvim rebalansom budžeta grada za 2022. godinu, usklađivanje je izvršeno drugim rebalansom.

Program 2-Komunalne deatnosti –opredeljena su sredstva u iznosu od 376.720.000,00 dinara, što je više u odnosu ethodno planirani iznos za 12.500.000,00 dinara. U okviru toga, povećani su a za programsku aktivnost Upravljanje / održavanje javnim osvetljenjem za 24.500.000,00 dinara, za programsku aktivnost Održavanje javnih zelenih površina sredstva su uvećana za 3.500.000,00 dinara, za programsku aktivnost  održavanje i korišćenje pijaca za 3.500.000,00 dinara. Za programsku aktivnost Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za  piće planirano je 118.720.000,00 dinara odnosno 19.000.000,00 manje odnosu na prethodno planirani iznos.

Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika nirani rashodi i izdaci su umanjeni za 255.000,00 dinara

Program 4 – Razvoj turizma sektor Ekonomska i razvojna politika – za ovaj program rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 49.597.000,00 Dinara, što znači da su u odnosu na ranije planirane rashode za ovu namenu uvećani za 16.282.000,00 dinara. Rashodi za programsku aktivnost Upravljanje razvojem turizma umanjeni su za 193.000,00 dinara, a za programsku aktivnost Promocija turističke ponude rashodi su uvećani za 1.975.000,00 dinara. Izmene se odnose na Turističku organizaciju.

U okviru ovog programa, rebalansom je opredeljeno 14.500.000,00 dinara za realizaciju projekta biciklističke staze. Učešće Ministarstva telekomunikacija za sprovođenje navedenog projekta je 11 miliona dinara učešće Turističke organizacije Valjevo 3 500.0000

Program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj-planirani rashodi su uvećani za 10.000.000 u odnosu na  prethodno planirani iznos.

Program 6 – Zaštita životne sredine – sektor Zaštita rashodi planirani rashodi za ovu namenu su uvećani  u ukupnom iznosu od 890 000 dinara.

Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura – rebalansom su sredstva povećana u ukupan iznos od 19.086.600,00 dinara. U okviru toga povećani su rashodi za programsku aktivnost Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture i iznos od 13.586.600,00 dinara, a za programsku aktivnost  prigradski prevoz putnika za iznos od 5.500.000,00 dinara

Program 8 – Predškolsko vaspitanje – sektor Obrazovanje- aktivnost 2002-0002 – funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog  obrazovanja, rebalansom su planirana sredstva budžeta grada umanjena za 23 735 600 00 dinara

Sredstva budžeta grada koja su prethodnim rebalansom planirana za realizaciju projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta Oš „Milovan Glišić“ u kombinovanu dečiju ustanovu“ umanjena su za 56.000.000,00 Dinara.

Program 11 – Socijalna i dečija zaštita , sredstva su u  ukupnom iznosu umanjena za 9.831,480,00 dinara. U okviru ovog programa je  izvršena preraspodela sredstava u zavisnosti od realizacije u prvih osam meseci. Povećana su sredstva planirana za posebne novčane pomoći koje realizuje Centar za socijalni rad za iznos od 3.000.000,00 dinara. Korigovani su iznosi za potrebe funkcionisanja Centra za socijalni rad za iznos od 4.843.520,00 dinara i obezbeđena su dodatna sredstva za realizaciju Odluke o dopunskim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine („Službeni glasnik grada Valjeva“, br. 20/08 i 26/08) u iznosu s 1.600.000,00 dinara. Umanjen je iznos sredstava za realizaciju usluga koje će pružati u okviru Doma za stara lica, za uslugu porodični saradnik (jer ne postoji pružalac usluge sa licencom), kao i naknade za nezaposlene porodilje u skladu brojem podnetih zahteva u prvih osam meseci 2022. godine.

Program 12-Zdravstvena zaštita sredstva su uvećana za 1,6 miliona, aproprijacije za Dom zdralja uvećane za 3,6 miliona

Program 16 – Politički sistem lokalne samouprave – sektor Politički sistem rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 3.063.000,00 dinara. Masa sredstava za plate usklađena je sa visinom osnovice za obračun i isplatu plata u jedinicama lokalne samouprave utvrđenom Zaključkom 05 broj 12412/2021, od 29.12.2021 godine (uvećanje 7%).

Program 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije sektor Energetika – u okviru ovog programa, iznos sredstava planiranih za realizaciju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova uvećan je za 30.000.000,00 dinara, koliko iznosi namenski transfer od Ministarstva rudarstva i energetike koji je grad dobio za navedenu namenu.

2 comments on “Veće usvojilo drugi rebalans budžeta

  1. Sinisa

    Sve je to dobro i nacin na koji se dodaje i gde se dodaje pokazuje jasno dobru nameru, za svakog ko se razume ili zeli dobro ovom narodu.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.