Uskoro boračke legitimacije

Udruženje boraca rata od 1990 obaveštava javnost da su članovi komisije dobili pravilnik o izgledu boračke legitimacije. “U saradnji sa pomoćnicom ministra za boračka pitanja Majom Đorđević dobili smo pravilnik kao članovi komisije za predlog izrade pravilnika i izgled legitimacije, i to: pravilnik, izgled legitimacija i obaveštenje da je tender završen, a samim tim će ubrzo i podela legitimacija”, navode u Udruženju.

PRAVILNIK
Na osnovu člana 110. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Službeni glasnik RS”, broj 18/20),
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi
PRAVILNIK
o legitimaciji
“Službeni glasnik RS”, br. 161 od 31. decembra 2020, 59 od 11. juna 2021.
Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi i način izdavanja legitimacije, izgled legitimacije, sadržina, rok važenja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama borca, ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata, korisnika porodične invalidnine, člana porodice umrlog civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata (u daljem tekstu: korisnik legitimacije).
Član 2.
Legitimaciju izdaje, po službenoj dužnosti, gradski, odnosno opštinski organ koji je nadležan da u prvostepenom postupku odlučuje o pravima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata (u daljem tekstu: nadležni organ).
Nadležni organ izdaje legitimaciju po pravnosnažnosti rešenja kojim je korisniku priznato pravo po osnovu koga se ona izdaje.
Legitimacija se izdaje bez naknade i koristi se za dokazivanje svojstva korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.
Nadležni organ vodi evidenciju o svim izdatim legitimacijama u elektronskoj formi.
Član 3.
Obrazac legitimacija je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 85,6 h 54 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala, stilizovanog izgleda.
Svi podaci na legitimacijama se štampaju na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.
Na prednjoj strani legitimacija se nalaze: u vrhu, centralno postavljen grb Republike Srbije, ispod njega, centralno postavljen tekst: „REPUBLIKA SRBIJA”, ispod kojeg se ispisuje naziv ministarstva nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu.
Na prednjoj strani legitimacije koja se izdaje borcu u sredini legitimacije centralno postavljen je tekst: „BORAČKA LEGITIMACIJA”.*
Na prednjoj strani legitimacije koja se izdaje ostalim korisnicima u sredini legitimacije je centralno postavljen tekst: „LEGITIMACIJA” ispod koga je tekst kojim se određuje svojstvo korisnika legitimacije: ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata, korisnika porodične invalidnine po palom borcu, korisnika porodične invalidnine po vojniku poginulom ili umrlom u Vojsci, korisnika porodične invalidnine po umrlom vojnom invalidu, korisnika porodične invalidnine po umrlom civilnom invalidu rata I grupe, korisnika mesečnog novčanog primanja po umrlom civilnom invalidu rata, korisniku mesečnog novčanog primanja po civilnoj žrtvi rata.*
Na prednjoj strani svih legitimacija sa leve strane je označeno mesto za upisivanje registarskog broja legitimacije. Desno se unose: ime i prezime korisnika legitimacije, datum njenog izdavanja i rok važenja.*
Na poleđini legitimacije je tekst: „Legitimacija se izdaje na osnovu člana 156. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Službeni glasnik RS”, broj 18/20). Legitimacija da se koristi za dokazivanje statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida. Zloupotreba legitimacije se kažnjava.”.
*Službeni glasnik RS, broj 59/2021
Član 4.
Registarski broj legitimacije generiše se od tri grupe brojeva.
Prva grupa brojeva (od 1 do 11) definiše status i svojstvo korisnika:
1 (borac I kategorije);
2 (borac II kategorije);
3 (borac III kategorije);
4 (mirnodopski vojni invalid);
5 (civilni invalid rata);
6 (korisnik porodične invalidnine po palom borcu – roditelj, supružnik, dete);
7 (korisnik porodične invalidnine po vojniku poginulom ili umrlom u Vojsci – roditelj, supružnik, dete);
8 (korisnik porodične invalidnine po umrlom vojnom invalidu – roditelj, supružnik, dete);
9 (korisnik porodične invalidnine po umrlom civilnom invalidu rata I grupe – roditelj, supružnik, dete);
10 (korisnik mesečnog novčanog primanja po umrlom civilnom invalidu rata – roditelj, supružnik, dete);
11 (korisnik mesečnog novčanog primanja po civilnoj žrtvi rata – roditelj, supružnik, dete).
Druga grupa brojeva definiše grupu invaliditeta:
– za ratnog vojnog invalida  * i za mirnodopskog vojnog invalida (od 01 do 10) a za civilnog invalida rata (od 01 do 07);
– za borca kome nije priznato svojstvo ratnog vojnog invalida i za ostale korisnike legitimacije 00.
Treća grupa brojeva predstavlja generički broj svakog korisnika.
*Službeni glasnik RS, broj 59/2021
Član 5.
Korisniku legitimacije ista se uručuje lično u nadležnom organu.
Prilikom preuzimanja legitimacije, korisnik legitimacije potpisuje saglasnost sa obradom podataka koji su korišćeni za izradu legitimacije i potvrđuje da je upoznat sa njenom upotrebom.
Član 6.
U slučaju gubitka, odnosno oštećenja legitimacije, na zahtev korisnika legitimacije, nadležni organ izdaje duplikat legitimacije, čije troškove izrade snosi korisnik legitimacije.
Na legitimaciji izdatoj na ovakav način, na prednjoj strani u gornjem desnom uglu stoji naznaka: „Duplikat”.
Član 7.
Korisnik legitimacije je obavezan da nadležnom organu vrati legitimaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je odlučeno da mu prestane priznato pravo po osnovu koga mu je izdata legitimacija, osim u slučaju prestanka prava zbog neispunjavanja uslova u pogledu godina života, prestanka školovanja, poboljšanja zdravstvenog stanja, osposobljavanja za rad ili usled smrti.
Ako korisnik legitimacije ne vrati legitimaciju, nadležni organ će u „Službenom glasniku Republike Srbije” istu oglasiti nevažećom.
Član 8.
Obrazac boračke legitimacije, Obrazac boračke legitimacije ratnog vojnog invalida i Obrazac legitimacije korisnika prava boračko-invalidske zaštite su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-567/2020-11
U Beogradu, 28. decembra 2020. godine
Ministar,
prof. dr Darija Kisić Tepavčević, s.r.

Gvozdeni puk Valjevo i Srbije i
Udruženje Boraca Valjevo.
Predsednik,
Dejan Milošević Kuna i
Generalni sekretar, predsednik i član komisije,
Bradić Ljubomir

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.