Više od pola milijarde za funkcionisanje Gradske uprave

imageZa funkcionisanje Gradske uprave u budžetu su opredeljena sredstva u iznosu od 604,4 miliona dinara. Pored zarada tu su I troškovi održavanja zgrade, ali I troškovi putovanja, usluga po ugovoru.

U Gradskoj upravi kako se može videti iz odluke o broju zaposlenih na neodredjeno radno vreme zaposlene su 263 osobe. Za plate zaposlenih, prevoz, socijalna davanja zaposlenima kao i
jubilarne nagrade, a sve u skladu sa odredbama Zakona o budžetu RS za 2018. I Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu I projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Raspoređena su sredstva u iznosu od 604.460.590 dinara.
Kako se navodi u odluci o budžetu pored pomenutih rashoda finansiraju se stalni troškovi (troškovi grejanja, električne energije, komunalnih usluga, osiguranje i slično), troškovi putovanja, usluga po ugovoru, troškovi tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme, kao i materijal (kancelarijski,
potrošni i slično).
Za stipendiranje talentovanih učenika izdvojena su sredstva u iznosu od 19.000.000 dinara. Za rekonstrukciju Gradske kuće I objekta mesnih zajednica su sredstva u iznosu od 30.300.000 dinara. Za nabavku automobila, računarske i druge opreme planirana su sredstva u iznosu od
25.275.000 dinara. Za nabavku softvera planiran je iznos od 7.000.000 dinara dok je iznos od 90.000.000 dinara namenjen je za otkup zemljišta.
U okviru ove programske klasifikacije, funkcionalna klasifikacija 490-Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu obuhvata sredstva u iznosu od 33.720.000 dinara u okviru kojih su planirana sredstva za rušenje bespravno podignutih objekata i naknade štete po sudskim odlukama i po PZF i naknadu štete nastale ujedom pasa lutalica. Funkcionalna klasifikacija 133-Ostale opšte usluge u iznosu od 2.000.000 dinara aproprijacija će se koristiti za naknadu za odvodnjavanje.
– Programska aktivnost 0602-0003- Servisiranje javnog duga -raspoređena je aproprijacija za otplatu kamata bankama i Fondu za razvoj u iznosu od 4.010.000 dinara, kao i otplatu glavnice bankama i Fondu za razvoj u iznosu od 64.500.000 dinara.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.