Nova sistematizacija I nove forme

imageNovom sistematizacijom radnih mesta u organima grada predvidjeno 285 radnih mesta od čega je deset mesta predvidjeno za funkcionere.

Ukupan broj radnih mesta u objedinjenom Pravilniku je 205 od čega 11 radnih mesta gde se radni odnos zasniva na određeno radno vreme, ukupan broj predviđenih lica je 285 od čega 10 funkcionera, 2 službenika na položaju prve grupe, 1 službenik na položaju druge grupe, 241 službenik i 31 nameštenik.
Novom sistematizacijom definisane su I pozicije u kabinetu Gradonačelnika pa se prvi put u ovoj sistematizaciji pominje zavnično mesto šefa kabineta:
Kabinet gradonačelnika
Član 6.
Kabinet gradonačelnika grada Valjeva je posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje za obavljanje savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za odnose s javnošću i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad Gradonačelnika.
Opšte pravne, materijalno-finansijske, računovodstvene, informatičke i prateće pomoćno-tehničke poslove za potrebe kabineta Gradonačelnika obavljaju Gradske uprave.
Radni odnos u kabinetu zasniva se na određeno vreme – najduže dok traje funkcija Gradonačelnika.
Ukupan broj državnih službenika i nameštenika u kabinetu određuje Gradonačelnik.
Kabinetom rukovodi šef kabineta, koji za svoj rad i rad kabineta odgovara Gradonačelniku.

Istom sistematizacijom ozvaničen je I Kolegijum rukovodilaca organizacionih jedinica za koji se u članu 10 navodi: “U cilju stvaranja uslova za obezbeđivanje zakonitog i efikasnog obavljanja poslova, dogovora i ujednačenog postupanja u vezi izvršenja poslova i ostvarivanja saradnje između organizacionih jedinica, načelnik gradske uprave obrazuje kolegijum rukovodilaca organizacionih jedinica.
Kolegijum radi na sednicama koje saziva načelnik Gradske uprave. Načelnik Gradske uprave može pozvati i druga zaposlena i postavljena lica da prisustvuju sednicama i da učestvuju u radu kolegijuma.”

Posebna forma je Kancelarija u Članu 7. Za koju se navodi:
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, realizacijom politike za mlade poslovima romskog kordinatora i slično, mogu se u okviru unutrašnje organizacione jedinice ili kabineta definisati poslovi kancelarije.
Kancelarije se mogu obrazovati i u mesnim zajednicama, kao organizacioni oblik Gradske uprave za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada.
Istovremeno uvodi se I Projektna grupa u Članu 8.
Projektna grupa može biti osnovana da bi se izvršio zadatak koji nalaže saradnju više organa, odnosno organa u sastavu, a ne može biti izvršen u okviru redovnih poslova službenika.
Projektnu grupu rešenjem osniva Gradonačelnik.
Rešenjem kojim se osniva projektna grupa određuju se, pored ostalog, njen sastav i rukovodilac,odnosno kordinator, rok za izvršenje zadatka i način na koji će službenici biti rasterećeni od redovnih poslova.
S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.