Vidrak na kraju 2016. godine pozitivan

imageJKP Vidrak je na kraju prošle godine ostvarilo dobit u iznosu od 10 miliona dinara čime je praktično i ostalo javno preduzeće koje posluje sa suficitom. Gradsko veće usvojilo je izveštaj o radu ovog preduzeća koji će se naći pred gradskim odbornicima.

Kako se navodi u izveštaju o poslovanju u 2016. godini JKP Vidrak ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 280,4 miliona dinara i za 7% su veći u odnosu na ostvarenje iz 2015. godine, ali i za 1% veći od plana za 2016. godinu. U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od usluga izdjubravanja za gradjane u iznosu od 101,6 miliona dinara . Drugi po značaju su prihodi od pružanja usluga pravnim licima sa učešćem od 14,34% i iznosu d 40,2 miliona dinara. Potom slede prihodi od pružanja usluga održavanja javnih zelenih površina i prihodi od čišćenja ulica.
U strukturi rashoda najveće učešće imali su troškovi bruto zarada u iznosu od 112,2 miliona dinara. Značajni su troškovi goriva i maziva sa učešćem od 7,70% u ukupnim rashodima.
JKP Vidrak je u 2016. godini poslovanje organizovalo kroz rad više službi u kojima je bilo zaposleno 238 radnika od čega je 21 radnik na odredjeno, a 217 radnika na neodredjeno radno vreme. Prosečna mesečna bruto zarada u 2016. godini iznosila je 38 310 dinara. Zarada direktora u 2016. ngodini iz6nosila je 62 061 dinar.
Na dan 31.l2. 2016. godine nenaplaćena potraživanja od gradjana i privrede iznosila su 83 845 083 dinara . U ukupnom iznosu nenaplćenih potraživanjua gradjani bučestvuju sa 62 222 711 dinara odnosno sa 74%, a privreda sa 21 624 372 dinara ili 26%. Stepen naplate u 2016. godini iznosio je 76,23%.
Ukupno planirane investicione aktivnosti prgramom su bile predvidjene u iznosu od 62,5 milina dinara , ali su realizovanhe samo u iznosu od 12,8 miliona dinara iz sopostvenih sredstava i to za nabavku mini utovarivačpa, mini bagera, drobilice za drvo i putarskog kamiona. Investicije su kako se navodi u izveštaju realizovane u manjem obimu zbog nedostatka sredstava, ali u pomenutoj godini nije došlo ni do realizacije investicije opremanja reciklažnog centra , a čije je opremanje trebalo da finansira Republika Srbija.

image Iskazana dobit na kraju godine raspodeljena je u tri segmenta odnosno, 3,5 miliona dinara za nabavku osnovnih sredstava preduzeću, 5% ostavrene dobiti biće uplaćeno osnivaču, a 60% dobiti u iznosu od 6,04 miliona dinara za primanja zaposlenih po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti.
Na sve izveštaje javnih preduzeća, član Veća Borisav Radojičić izneo je primedbu na zaključak Nadzornih odbora. „Sve se svodi na jednu rečenicu, da se izveštaj usvaja. Nigde nisam našao da je Nadzorni odbor izvršio jednu analizu kako se radilo, šta treba poboljšati, šta se predlaže? I ja tu onda ne vidim nijednu drugu funkciju NO sem one zakonske“, rekao je Radojičić. Sa ovim stavom saglasio se i gradonačelnik Slobodan Gvozdenović koji je zatražio da se Nadzornim odborima dostavi zahtev da u pisanoj formi dostave svoja mišljenja Gradskom veću. „ Potpuno ste u pravu jer se ovde radi o plaćenim NO i ovaj zaključak mora biti obavezujući za njih“, rekao je Gvozdenović.

Utvrđen je predlog rešenja za davanje saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti JKP „Vidrak“ za 2016. godinu. Na osnovu odluke Nadzornog odbora JKP „Vidrak“ neto dobit za 2016. godini, koja iznosi 10.067.760,33 dinara, raspodeljena je Osnivaču 503.388,02, za primanja zaposlenih po osnovu učešća u dobiti 6.040.656,20 dinara i za nabavku osnovnih sredstava 3.523.716,12 dinara.
U okviru rasprave o ovoj tački dnevnog reda Biorisav Radojičić je zatražio da bude usvojen predlog da se ubuduće 30% dobiti svakog javnog preduzeća vrati u budžet grada. Za narednu sednicu Veća stim u vezi biće pripremljena mišljenja pravnika i stručnih službi po ovom predlogu.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.