Ko ima koristi od zgrade „Partizana“?

imageSkoro 40 godina Grad Valjevo ne uspeva da ostvari svoja prava kad je u pitanju korišćenje sportskog objekta „Partizan“. Iako je sudskom odlukom naloženo da se postigne dogovor oko korišćenja ovog objekta grad ni 40 godina kasnije nije u tome uspeo.“Što bismo mi ulagali da neka fizička lica zaradjuju?“, stav je grada.

Navedeni objekat Opština Valjevo je pribavila po osnovu ugovora 27.05.1976. godine od Društva “Partizan”, ali je od 1990. godine bilo onemogućeno njegovo korišćenje. Odredbom čl. IX ugovora o prenosu ugovorena je obaveza korišćenja Doma za izvršenje programa Društva “Partizan”, s tim da će se u preostalom vremenu koristiti od strane drugih korisnika.
Opština Valjevo, kao vlasnik, i Ustanova za fizičku kulturu “Valis”, kojoj je od strane Opštine Valjevo kao osnivača preneto pravo upravljanja i korišćenja objekta Doma, ni do danas nisu ušli u posed istog. Na zahtev Opštine Valjevo, Zajedničko javno pravobranilaštvo grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina je 2002. godine podnelo tužbu Opštinskom sudu u Valjevu, protiv Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju “Partizan”, radi predaje u državinu ovog objekta.
Presudom Opštinskog suda u Valjevu 12.03.2004. godine odbijen je tužbeni zahtev tužioca Opštine Valjevo za predaju ovog objekta. Postupajući po izjavljenoj žalbi Okružni sud u Valjevu je presudom 27.08.2004. godine preinačio navedenu presudu Opštinskog suda tako što je delimično usvojio tužbeni zahtev Opštine Valjevo i obavezao Društvo za fizičko vaspitanje i rekreaciju “Partizan” iz Valjeva da Opštini Valjevo preda u sudržavinu objekat Doma DIV “Partizan”, dok je tužbeni zahtev u preostalom delu za predaju ovog objekta u isključivu državinu, ispražnjenog od lica i stvari, odbijen kao neosnovan.
Protiv presude Okružnog suda, od 27.08.2004. godine Pravobranilaštvo je dana 18.10.2004. god. izjavilo reviziju Vrhovnom sudu Srbije, smatrajući da objekat treba predati Opštini Valjevo u isključivu državinu, a potom tuženiku obezbediti korišćenje istog za potrebe fizičke kulture i rekreacije u skladu sa njegovom namenom i funkcijom, a prema ugovoru od 27.05.1976. godine, ali je Vrhovni sud Srbije istu odbio kao neosnovanu, presudom 16.02.2005. godine.
Iz tih razloga je potrebno da se shodno čl. 9 Ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnosti, od 27.05.1976. godine, uredi način korišćenja Doma DIV “Partizan” s obzirom da Grad Valjevo, kao vlasnik ne može tražiti predaju u isključivu državinu predmetnog objekta, već samo u sudržavinu, saglasno navedenim presudama.
Sudska odluka iz 2005. godine izgleda nikoga u ovom društvu posebno ne obavezuje izuzev činjenice da bi rado pristali da grad u potpunosti održava objekat u njega ulaže , a da zauzvrat dobije ,kako je bio jedan od predloga, prepodnevne termine dok bi popodnevni i večernji ostali društvu na korišćenje pri čemu bi oni jasno imali čiste prihode. Prema ovom objektu obavezu bi i isključivi trošak u tom slučaju imala UFK „Valis“.

U Ustanovi kažu da su iz samo letimičnog pogleda mogli da ustanove da su u tom objektu potrebna velika ulaganja zbog godina neadekvatnog održavanja, ali i podsećaju da je prevashodna namena „Partizana“ bila rad sa mladjim uzrasnim kategorijama, praktično malom decom i predškolcima, ali i da taj zadatak DFVR „Partizan“ gotovo nikad nije ispunjavao.
Kako sve investicije u gradu idu preko gradske Direkcije za urbanizam , direktor Dragan Jeremić kaže da grad neće ništa ulagati za privatna lica. „Zašto bismo ulagali sredstva da bi neko ostvarivao veće prihode? A da mi pritom od toga koristi nemamo. Ne radi se samo o finansijskoj koristi već i činjenici da nam deca ostaju uskraćena za tu salu. Ja te ljude doživljavam kao otimače tudjeg prostora zahvaljujući nekom udruženju staraca koji ljubomorno drži taj Partizan dok propada. Možda će kad se sruši da nam jave da nam se srušio objekat koji su svi gradjani zidali.Rešićemo to kao što smo rešili Student i sad svi mogu da uoče razliku kako je bilo, a kako je sada“, kaže Jeremić.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.