imagePred gradskim odbornicima naći će se predlog izmene Statuta Narodnog muzeja Valjevo. Ove izmene predvidjaju formiranje i Programskog saveta , ali i izmene vezane za kvalifikacije direktora.

 

Na narednoj sednici Skupštine grada naći će se predlog izene Statuta Muzeja u kome se najpre menja član 23 koji se odnosi na potrebne kvalifikacije imenovanog lica, direktora. Novom izmenom se predvidja da pored opštih uslova predvidjenih zakonom direktor Muzeja ispunjava i sledeće uslove:
-visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova , odnosno specijalističkim strukovnim studijama po propisu koje uredjuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine , po propisu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u okviru obrazovno-naučnog polja društveno humanističkih nauka,
-znanje stranog jezika,
-položen odgovarajući stručni ispit,
-znanje rada na računaru i
-najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Kandidat za direktora dužan je da predloži program rada i razvoja Muzeja.
Izmene Statuta odnose se i na nadležnosti direktora , ali i na formiranje Stručnog i Programskog saveta.
Član 36. predvidja formiranje Stručnog i Prograskog saveta kao savetodavnih tela. Stručni savet razmatra pitanja iz stručne delatnosti Muzeja i direktoru daje mišljenja i predoge vezane za stručni rad Muzeja, sugestije i mišljenja u kreiranju programa Muzeja. U sastav Stručnog saveta biraju se lica visokog umetničkog i stručnog integriteta, a mogu birani iz redova zaposlenih i van ustanove.
Programski savet razmatra pitanja iz programske delatnosti Muzeja koja su vezana za izložbene poslove Muzeja iz oblasti savremene produkcije. Programski savet ima sedam članova koje bira direktor, a članovi izmedju sebe biraju predsednika. U Programskom savetu mogu biti lica zaposlena u Muzeju , ali i lica koja to nisu.
S.V.